ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

Temizlik ve kırtasiye malzemesi alınacaktır

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00793039
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

İŞTE ÇANAKKALE 25.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/195017
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
23 KALEM TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.05.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BARBAROS MAH. PROF.DR. SEVİM BULUÇ SOK. NO:50 ÇANAKKALE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ


23 KALEM TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/195017

1-İdarenin
a) Adresi : PROF.DR. SEVİM BULUÇ SOK. NO:50 ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862635951 - 2862635956
c) Elektronik Posta Adresi : aeatici@comu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 23 KALEM TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SARF MALZEME DEPOSU
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 25.12.2018 tarihine kadar sipariş verildikçe peyderpey.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BARBAROS MAH. PROF.DR. SEVİM BULUÇ SOK. NO:50 ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 17.05.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER İHALE DOSYALARI İLE BİRLİKTE TEKLİF ETTİKLERİ KALEMLERLE İLGİLİ OLARAK NUMUNELERİNİ DE SUNACAKLARDIR. NUMUNELERİNİ SUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. NUMUNELER İLE İLGİLİ OLARAK KURUMUMUZDAN DAHA SONRA HAK TALEP EDİLMEYECEKTİR.
1- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Tüm ürünlerden orjinal ambalajında en az 1 (Bir) adet numune verilmelidir.(Bidon olan ürünlerde ise en az 1 kg. olarak verilebilecektir.) Eksik numune getiren isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2- İstekliler teklif ettikleri malzemelere ait en az birer adet numuneyi (Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak) istekli tarafından hazırlanmış bir liste ile imza karşılığı ihale tarih ve saatine kadar komisyona teslim etmelidir. Numuneler değerlendirme amacıyla kullanılacak olup yükleniciye karşılığında herhangi bir bedel ödenmeyecektir. İhale sonuçlandıktan sonra ilgili firmaların talebi halinde iade edilecektir.
3- İstekliler tüm şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ".................." Marka "..............."Temizlik Sarf Malzemesinin Şartnameye Uygunluk Belgesi başlığı altında teklif veren isteklinin antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.
4- İstekliler 6'ncı, ve 12'inci kalem ürünlere ait TSE belgesi olmalı, bununla ilgili belgeler ihale saatinden önce teklif zarfı içerisinde idareye teslim edilmelidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR