İZMİR TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik ve kırtasiye malzemeleri satın alınacaktır

İZMİR TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131407
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 17.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/70132
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
63 Kalem Temizlik ve 57 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bölge Müdürlüğümüz/ Üniversite Caddesi No:57 Bornova - İZMİR. Adresindeki 5 nolu Ofis Binasında bulunan Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2020 YILI İÇİN MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI İŞİ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR


Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere 2020 yılı için muhtelif cins ve miktarda temizlik ve kırtasiye malzemesi alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/70132

1-İdarenin
a) Adresi : ÜNIVERSITE CADDESI 57 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324771300 - 2324771315
c) Elektronik Posta Adresi : 3grupmd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 63 Kalem Temizlik ve 57 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bölge Müdürlüğümüz Merkez Ambarı
c) Teslim tarihi : Kırtasiye Malzemeleri başlıklı 1. Kısma ait kalemlerdeki ürünler Sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içerisinde Bölge Müdürlüğümüz Merkez Ambarına teslim edilecektir. Teslim tesellüm tutanağı düzenlenip muayene kabul komisyonu tarafından ürünlerin uygunluğu incelenip onaylandıktan sonra yüklenici faturasını kesecektir. Temizlik Malzemeleri başlıklı 2. Kısma ait kalemlerdeki ürünler 12 aylık Sözleşme süreci içerisinde İdarenin ihtiyacına göre, Yükleniciye önceden bildirilecek ve Yüklenici en geç bir hafta içerisinde ürünleri teslim edecektir. Teslim ettiği ürünlere ait teslim ve tesellüm tutanağı düzenlenecek ve muayene kabul komisyonu tarafından teslim edilen malzemeler onaylandıktan sonra teslim ettiği ürünlere fatura kesecektir. Ürün kalemlerinin tamamı 12 ay içerisinde Yükleniciden peyder pey teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bölge Müdürlüğümüz/ Üniversite Caddesi No:57 Bornova - İZMİR. Adresindeki 5 nolu Ofis Binasında bulunan Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 03.03.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Temizlik Malzemeleri kısmında yeralan kimyasal içerikli (sıvı sabun, deterjan vb.) malzemeler için İsteklilerin sunacakları Yetkili Satıcı veya İmalatçı olduklarını Kamu İhale Genel Tebliği'ne göre gösteren ilgili maddeler aşağıda belirtilmiştir.
58.3. Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi.
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekliker imalatçı veya yetkili satıcı olduklarını yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilirler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Temizlik Malzemeleri Kısımda kimyasal içerikli kalemlere (bulaşık deterjanı, sıvı el sabunu vb kimyasallar) dair Sağlık Bakanlığı Bildirim Kaydı ile diğer temizlik malzemelerine ait kalemler için TSE belgeleri sunulacaktır.
Kırtasiye Malzemeleri kalemleri içinde teklif verecek olan istekli; TSE Standarlarında, TS ve CE kalite belgelerinden en az birini teklifi kapsamında sunacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye katılacak olan istekliler teklif edecekleri kalemlerle ilgili , orijinal ambalajı içerisinde 1'er (birer) adet numune vereceklerdir. Numunelerini ihale tarihi ve saatinden önce Bölge Müdürlüğümüz Merkez Ambarına teslim edeceklerdir. Getirilen numunelerin üzerine, numunelerin hangi kısmın kaçıncı kalemine ait olduğuna dair etiketlendirme yapılacaktır, her etiketin üzerinde firmaya ait kaşe ve imza da bulunmalıdır. Karışıklığa sebep olmaması için kalem bazında sunulan numuneler istekli tarafından sağlam koli, kutu gibi ambalajlar içerisinde, ambalajın üzerine işin adının, hangi kısma ait numunelerin bulunduğunun ve firma iletişim bilgilerinin açıkça belirtildiği biçimde etiketlendirilerek Merkez Ambara teslim edilecek ve teslim edildiğine dair teslim tesellüm tutanağı düzenlettirilecektir. Düzenlenen numune teslim tesellüm tutanaklarından bir suret ihale dosyasında teklif kapsamında sunulacaktır. İki kısma da teklif verecek olan istekliler, iki kısım içinde numuneleri ayrı ayrı paketlendirecektir. Numune teslim tutanağı sunulmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. Numune verilemeyen kalemlere Türkçe olmak koşuluyla hangi ihale sıra nolu kaleme ait olduğuna dair katalog ve/veya broşür gibi tanıtıcı belgeler veya teknik şartnameye cevaplarını istekliler teklifleri ile birlikte sunabileceklerdir. Numunelerin değerlendirilmesinde, önce fiziksel nitelikler kontrol edilecektir. Fiziksel niteliklerin tamamı (ambalajlama, son kullanma tarihi, etiketleme şekli, etiket bilgileri, teknik şartnamede belirtilen özel fiziki şartlar ve belgeler) ihale dokümanında belirtilen hükümlere uygun bulunmazsa numuneler teknik muayeneye tabi tutulmadan reddedilecektir. Bu işlemlerden sonra alımın niteliğinin laboratuvar muayenesi gerektirmesi durumunda, numunelerin tetkikleri yetkili bir laboratuvara yaptırtılacaktır. Bu işlemin yaptırılması için oluşabilecek, ulaşım, nakliye, test maliyetleri vb. giderler numune sahibi istekli tarafından karşılanacaktır. İdareye teslim edilen ürünler sözleşme/sözleşmeler tamamlandıktan sonra isteklilerce 7 iş günü içerisinde teslim alınacaktır. Süresi içerisinde teslim alınmayan numuneler İdaremizin sorumluluğundan çıkacaktır, bu nedenle numunesini teslim almayan istekliler numuneleri karşılığında İdaremizden herhangi bir bedel talep edemezler.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğümüz/ Üniversite Caddesi No:57 Bornova / İZMİR adresindeki 1 nolu Ofis Binasında bulunan Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR