BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik ve genel ayniyat malzeme satın alınacaktır

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046471
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HABER 05.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/413366
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
71 KALEM TEMİZLİK VE GENEL AYNİYAT MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım mh. Hat. cd. No:4 Osmangazi/Bursa
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK VE GENEL AYNİYAT MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

71 KALEM TEMİZLİK VE GENEL AYNİYAT MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/413366

1-İdarenin
a) Adresi : Dikkaldırım Mah. Hat. Cad. No:4 OSMANGAZİ/BURSA 16090 OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 224 295 60 00 - 224 233 44 61
c) Elektronik Posta Adresi : bursa.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 71 KALEM TEMİZLİK VE GENEL AYNİYAT MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ, ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ, DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ, DR.AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, GEMLİK DEVLET HASTANESİ, GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ, İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ, İNEGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ, İNEGÖL DEVLET HASTANESİ, İZNİK DEVLET HASTANESİ, KARACABEY DEVLET HASTANESİ, KESTEL DEVLET HASTANESİ, MUDANYA DEVLET HASTANESİ, MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ, NİLÜFER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, ORHANELİ DEVLET HASTANESİ, ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ, SB. SBÜ. BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ ile bu hastanelere bağlı poliklinik, servis ve ek hizmet binaları ve yeni açılacak sağlık tesislerinin depolarıdır.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra idarelerin yazılı siparişine müteakip 10(on) gün içinde ilk parti teslimatı yapılacaktır. Kalan malzemeler stok seviyesinde kalmak üzere peyder pey sipariş çekilerek teslim alınacaktır. Ancak idarenin isteğine göre, idarece ihtiyaç duyulması halinde talep edilen mal tek seferde de sipariş çekilebilecektir. İhale konusu mallar mesai günleri 09:00-15:00 saatleri arasında, yüklenici tarafından ilgili depoya istenilen şekilde istif edilerek teslim edilecektir. Malzemelerin depoya taşınması işi yükleniciye aittir. En son fatura tarihi 15.12.2019 tarihini geçmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım mh. Hat. cd. No:4 Osmangazi/Bursa
b) Tarihi ve saati : 27.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-İstekliler 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-23.-24.-25.-26.-27.-31.-34.-36.-37.-38.-39.-40.-41.-42.-43.-44.-45.-46.-47.-48.-49.-50.-51.-52.-53.-54. -55.-56.-57.-58.-59.-60.-61.-62.-63.-64.-65.-66.-67.-68.-69.-70. ve 71.sıra nolu kalemler için numune sunmak zorundadır.
- İstekliler 15.-16.-17.-18.-19.-20.-21.-22.-28.-29.-30.-32.-33 ve 35. sıra nolu kalemler için ise katalog sunmak zorundadır.
- İhale komisyon üyeleri ihale sonrasında katologtaki bilgileri yeterli görmediği ürünlerden numune talebinde bulunabileceklerdir.
- İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde ek numune veya katalog isteyebilir, ücreti ilgili firma tarafından karşılanmak üzere yetkili laboratuvarlarda numune analizi yaptırabilir.
- Teklif verilen kaleme ait numunenin üzerinde firma kaşesi ve ihale liste sıra numarası yazılarak teslim edilecektir. Katalogların üzerinde de teklif edilen ürün numarası da belirtilecektir.
- İhale sonucunda "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibi" olarak karar verilen ve sözleşme imzalanan firmaların ilgili kaleme/kalemlere ait numuneleri sözleşme süresi tamamlanana kadar idaremizde muhafaza edilecektir. Sözleşme süresi tamamlanmasına müteakip 30 (otuz) gün içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yapıldığı takdirde numuneler firma yetkilisine teslim edilecektir. Söz konusu 30 (otuz) günlük süre sonrasında yapılacak numune teslim başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- İhale sonucunda idaremize teslim edilen numuneye ait teklifi, "Ekonomik Açıdan İkinci En Avantajlı Teklif" olarak değerlendirilmeyen ve ihale süreci tamamlandığında numune konusu kalemle/kalemlerle ilgili olarak sözleşme düzenlenmeyen malzemelerin numuneleri, bahsi geçen kalemle ilgili "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibi" istekliyle sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 45 (Kırkbeş) gün içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yapıldığı takdirde numune sahibi firma yetkilisine teslim edilecektir. Söz konusu 45 (Kırkbeş) günlük süre sonrasında yapılacak numune teslim başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım mh. Hat. cd. No:4 Osmangazi/Bursa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR