SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizlik sarf malzemesi satın alınacaktır

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/416800
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 Kalem Temizlik Sarf Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Silivri Belediyesi Meclis Salonu - Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı No:3 Silivri / İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK SARF MALZEMESİ
SİLİVRİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Temizlik Sarf Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/416800

1-İdarenin
a) Adresi : ALIBEY MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI 3 34570 SİLİVRİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124442047 - 2127288290
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@silivri.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalem Temizlik Sarf Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mal ve malzemeleri teslim yeri Silivri Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:3 Silivri) adresinde bulunan deposuna istiflenmek şartıyla teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : - Yüklenici ürünleri sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 20 iş günü içerisinde teslimi gerçekleştirecektir. Teslimatlar çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Resmi tatil günlerinde veya mesai saatleri dışında gelen malzemeler teslim alınmayacaktır. - Mal ve malzemeleri teslim yeri Silivri Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:3 Silivri) adresinde bulunan deposuna istiflenmek şartıyla teslim edilecektir. Ambalajları orijinal halde (bölünme, parça, yırtık, dağınık vb. durumlarda olmayacak) düzgün, kapalı halde, şartnamede belirtilen ebatlara uygun, istiflenmeye müsait durumda olacaktır. Yükleme, nakliye, indirme, hamaliye yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Nakliye ve taşıma esnasında oluşabilecek tüm giderler yükleniciye ait olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Silivri Belediyesi Meclis Salonu - Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı No:3 Silivri / İstanbul
b) Tarihi ve saati : 12.09.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- İstekliler teknik şartnamenin ekinde yer alan numune teslim tutanağını Teklif Zarfının içinde sunacaktır. Numune teslim tutanağı teklif zarfının içinde olmayan veya numune teslim etmeyen istekliler ihale dışı bırakılacaktır.
- İstekliler numunelerini üzerinde firma bilgilerinin olduğu bir koli içerisinde ihale günü ve saatinden önce ihale komisyonu odasına numune teslim tutanağı ile teslim edecekler ve numune teslim tutanağı teklif zarfının içinde komisyona sunulacaktır.
- İhale üzerinde kalan istekli, ihale anında sunmuş olduğu numunenin aynısını (marka, model) sözleşme süresi içinde vermekle yükümlüdür.
- İhaleye katılan isteklikler, ihale sonuçlandıktan sonra verdikleri numuneleri idareden 30 gün içerisinde alacaklar, ancak ihale üzerinde kalan isteklilerin numuneleri teslim edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Silivri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı No:3 Silivri / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR