AYDIN SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ

Temizlik sarf malzemesi alınacaktır

AYDIN SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00929979
Şehir : Aydın / Söke
Yayınlandığı Gazeteler

SÖKE EKSPRES 16.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/10991
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
76 KALEM TEMİZLİK SARF MALZEME Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ SÖKE / AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -AYDIN SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TEMİZLİK SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/10991

1-İdarenin
a) Adresi : Fevzipasa mh. Faik KOCAGÖZ Cd. Köy Civari Mevkii 16 09200 SÖKE/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2565182361 - 2565124694
c) Elektronik Posta Adresi : adem.taner@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 76 KALEM TEMİZLİK SARF MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK DEPOSU
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI İLE BİRLİKTE İŞE BAŞLANACAK OLUP 31.12.2019 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR. MALZEMELERİN TESLİMİ SÖZLEŞME SÜRESİ BİTİMİNE KADAR İDARENİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA KISIM/KISIM YAPILACAKTIR. TALEP YAZISININ YÜKLENİCİYE TEBLİĞİNDEN (FAX) İTİBAREN EN GEÇ 10 GÜN İÇERİSİNDE İSTENEN MİKTARDAKİ SARF MALZEMELER İLGİLİ DEPOYA MESAİ SAATLERİ (08.00-16.30)İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. MESAİ SAATLERİ DIŞINDA GETİRİLEN MALZEMELERİN ZAYİİNDEN İDARE SORUMLU DEĞİLDİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ SÖKE / AYDIN
b) Tarihi ve saati : 12.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- TEKNİK ŞARTNAMELERİNDE NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAĞI BİLDİRİLEN (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 46, 49, 50, 54, 56, 57, 58, 66, 67, 70, 71, 72, 73 VE 74. KALEMLER) KALEMLER İÇİN TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ MİKTARLARDA NUMUNE VERİLECEKTİR. NUMUNELERİN ÜZERİNE İHALE SIRA NO, İSTEKLİNİN TİCARİ UNVANI YAZILACAKTIR VE NUMUNE TESLİM TUTANAĞI İLE İHALE TARİHİNDEN ÖNCE VE / VEYA İHALE SAATİNE KADAR SATIN ALMA BİRİMİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK TEKNİK ŞARTNAMELERİNDE NUMUNE İSTENMEYEN DİĞER KALEMLERDE TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜN İLE İLGİLİ TEREDDÜTE DÜŞÜLMESİ DURUMUNDA AYRICA NUMUNE İSTENEBİLECEKTİR. BU DURUMDA EN GEÇ 5 (BEŞ) GÜN İÇİNDE TALEP YERİNE GETİRİLECEKTİR. NUMUNE İSTENİLEN KALEMLERDE NUMUNE VERİLMEMESİ DURUMUNDA VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.NUMUNENİN ŞARTNAMEYE UYGUNLUK AŞAMASINDA DENENMESİ VEYA KULLANILMASI HALİNDE NUMUNE İÇİN AYRICA ÜCRET ÖDENMEYECEKTİR.
2) İHALE LİSTEMİZİN 9, 13, 38, 46, 59, 64 VE 69. KALEMLERİNDE YER ALAN ÜRÜNLER İÇİN "ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU" TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR..
3) YERLİ MALI BELGESİNE SAHİP OLAN İSTEKLİLER, YERLİ MALI FİYAT AVANTAJINDAN YARARLANMAK İÇİN SUNULACAK OLAN YERLİ MALI BELGESİNİN HANGİ KALEME AİT OLDUĞUNU BELGENİN ÜZERİNDE İŞARETLEYECEKTİR. HANGİ KALEME AİT OLDUĞU BELİRTİLMEYEN YERLİ MALI BELGELERİ DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR