BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik mazlemesi satın alınacaktır

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048957
Şehir : Batman
Yayınlandığı Gazeteler

BATMAN ÇAĞDAŞ 10.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/430579
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Müdürlüğümüze bağlı bulunan Temel Eğitim okullarına 6 kalem temizlik malzemesi alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Batman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Gap Mah. 2503 Sok. Toplantı Salonu Kat 6 Merkez/BATMAN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI TEMEL EĞİTİM OKULLARINA TEMİZLİK MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/430579

1-İdarenin
a) Adresi : GAP MAHALLESİ 2503 SK NO: 3 72100 BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882887200 - 4882887200
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma72@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüze bağlı bulunan Temel Eğitim okullarına 6 kalem temizlik malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Müdürlüğümüzün belirleyeceği Merkeze bağlı ilgili okul müdürlükleri
c) Teslim tarihi : Temizlik Malzemeleri 6 aylık Sözleşme süreci içerisinde İdarenin ihtiyacına göre, Yükleniciye önceden bildirilecek ve Yüklenici en geç 10 gün içerisinde ürünleri teslim edecektir. Teslim ettiği ürünlere ait teslim ve tesellüm tutanağı düzenlenecek ve muayene kabul komisyonu tarafından teslim edilen malzemeler onaylandıktan sonra teslim ettiği ürünleri faturalandıracaktır. Ürün kalemlerinin tamamı 6 ay içerisinde Yükleniciden teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Batman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Gap Mah. 2503 Sok. Toplantı Salonu Kat 6 Merkez/BATMAN
b) Tarihi ve saati : 26.09.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Temizlik Malzemeleri kimyasal içerikli kalemlere (sıvı sabunu ve Yüzey Temizleyici) dair Sağlık Bakanlığı Bildirim Kaydı ile diğer temizlik malzemelerine ait kalemler için TSE belgeleri sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Yüklenici, teknik şartnamedeki taahhüt ettiği ürünlerin her birinden birer adet numune ürünü; sözleşme yaptıktan sonra 5 iş günü içerisinde mal teslim alma ve kabul komisyonuna sunarak onay almalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Satınalma Şubesi Gap Mah. 2503 Sok. No: 3 Kat: 4 Merkez/BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR