SAKARYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik malzemesi ve ürünleri satın alınacaktır

SAKARYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00824578
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYAHALK 18.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/290600
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
94 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.07.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Güllük Mahallesi Tezgel Sokak No:11 54100 Adapazarı/SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarının 2018 Mali Yılı 94 Kalem Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/290600

1-İdarenin

a) Adresi

:

Güllük Mh. Tezgel Sk. No:11 54100 ADAPAZARI/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2642773692 - 2642736248

c) Elektronik Posta Adresi

:

sakarya@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

94 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1. Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (Güllük Mahallesi Tezgel Sokak No:11 54100 Adapazarı/SAKARYA) 2. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (Pirahmetler Mahallesi Belediye Caddesi 1. Sokak No:60 Erenler/SAKARYA) 3. Sakarya Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü (Camili 1 Mahallesi 1518 Ada Adapazarı/ SAKARYA) 4. Sakarya Arifiye Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü (Neviye Mahallesi Şehit Barış Kaplan Caddesi No:17 Arifiye/SAKARYA) 5. Hendek Melek Nişancı Huzurevi Müdürlüğü (Yeni Mah. Beştepeler Cad. No: 51 Hendek/SAKARYA) 6. Arifiye Yetişkin Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü (Cumhuriyet Mah. Zafer Cad. No:16 Arifiye/SAKARYA) 7. Adapazarı İzzet Şükrü Enez Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (Güllük Mah. Tezgel Sokak No: 11 54100 Adapazarı/SAKARYA) 8. Karasu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (Aziziye Mah. Hastane Cad. 313. Sokak No:80 Karasu/SAKARYA) 9. Akyazı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (İnönü Mah. Küçücek Cad. 6002 Sok. No:1/B Akyazı/SAKARYA) 10. Sakarya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (Sakarya Mah. İnönü Cad. Hamam Sk. No: 1 Adapazarı/SAKARYA) 11. Sakarya Kadın Konukevi Müdürlüğü SAKARYA 12. Sakarya 2. Kadın Konukevi Müdürlüğü /SAKARYA

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 30 (otuz) takvim günü içerisinde mal teslimi tamamlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Güllük Mahallesi Tezgel Sokak No:11 54100 Adapazarı/SAKARYA

b) Tarihi ve saati

:

10.07.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Teknik Şartnamede belirtilen deterjanlarla ilgili olarak;
a. Sağlık Bakanlığı tarafından 12.09.2005 tarih ve 25934 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan deterjanların bildirim esaslarının belirlenmesine dair tebliğ doğrultusunda bildirim yapılmış olmalıdır.
b. Sağlık Bakanlığınca 31.12.2009 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümleri gereğince istenen belgenin ürünlerin muayene ve kabulu işlemleri sırasında sunulması zorunludur.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- Teknik Şartnamenin 3. maddesinde "numunesi getirilecektir" ibaresi bulunan malların Teknik Şartnamede yer alan teknik kriterlere uygun numuneleri getirilecektir.
2- Getirilen numuneler idare tarafından kabul edilirken bir tutanak ile teslim alınıp, karşılıklı imzadan sonra bir nüshası istekliye verilecektir. İhale komisyonu teklifleri değerlendirirken numuneler üzerinden de gerekli incelemeyi yaparak karar verecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektöre genel temizlik malzemesi tedarik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 4., 18., 30., 22., 29., 24., 7., 19., 10., 2., 9., 8., 3., 27., 32., 21., 34., 31., 6., 26., 16., 28., 17., 13., 20., 35., 11., 15., 25., 14., 33., 23., 5., 12.kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sakarya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'ne Döküman Bedeli Yatırıldıktan sonra Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden (Güllük Mah. Tezgel Sk. No:11 54100 Adapazarı / SAKARYA) satın alınılabilecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Güllük Mahallesi Tezgel Sokak No:11 54100 Adapazarı/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR