ANKARA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Temizlik malzemesi ve ekipmanları alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00818398
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 07.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/278676
Niteliği, Türü, Miktarı
:
42 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ VE EKİPMANLARI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
28.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Konferans Salonu Kızılay Sok.No:4 Sıhhıye/ALTINDAĞ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SBÜ ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK

İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


2018 YILI 42 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ VE EKİPMANLARI ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/278676

1-İdarenin
a) Adresi : KIZILAY SOKAK 4 SIHHİYE ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123061769 - 3123101396
c) Elektronik Posta Adresi : ihale.tyih@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 42 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ VE EKİPMANLARI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İlgili deposu
c) Teslim tarihi : Teslimatlar, idarenin yazılı siparişleri (siparişler faks yoluyla tebliğ edilecektir, gerektiğinde elden ve ya posta yoluyla yapılacaktır) doğrultusunda, 10 gün içinde kısmi kabul şeklinde yapılacaktır. Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse son teslim günü kalan malların tamamını, Hastanenin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır. Son teslim tarihi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30/10/2018'dir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Konferans Salonu Kızılay Sok.No:4 Sıhhıye/ALTINDAĞ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 28.06.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen kalemlerin teknik şartnameye uygunluğunu kanıtlanması amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı numune, katalog ve benzeri tanıtım materyali, ihale saatinden itibaren ihale salonunda, teklif zarflarının açılarak incelenmesi esnasında ihale komisyonuna teslim edilecektir. Numune-katalog teslimatı, Standart formlar içerisinde verilen örneğe uygun olarak 3 nüsha Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek yapılacaktır. (1 nüshası, isteklide kalacak, 1 nüshası teslim alan teknik üyede kalacak, 1 nüshası da teklif dosyasına konulmak üzere alınacaktır).
Teknik şartnamede numune istenmişse ve ya “numune üzerinden değerlendirilecektir ” ve ya benzeri ibare varsa istenilen miktar kadar numune verilmesi zorunludur. Sadece katalogla teknik değerlendirilemeye tabi tutulamayacak kalemler için de numune verilmesi zorunludur.
Sunulan tanıtım materyalinde teklif edilen kalemin teknik şartnameye uygunluğu birebir tespit edilebilmelidir; aksi halde uygunluk verilmeyecektir. Numune/katalog/demo konusunda teknik şartnamedeki hususlar da dikkate alınmalıdır.
Teknik değerlendirme sürecinde, ürünler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulması halinde istekli bu ürünlere ait istenilecek numune, katalog ve diğer belgeleri vermek zorundadır.
İhale sonucunda uhdesinde kalmayan kalemlerin numuneleri, itiraz süresinin bitmesini müteakip 20 gün içerisinde alınmalıdır. Aksi halde doğacak sonuçlardan idaremiz sorumlu olmayacaktır.
İsteklilerin uhdesinde kalan kalemlerin numuneleri, ürün teslimatlarında muayene komisyonunun değerlendirmesine esas olmak üzere hastanemizde kalacaktır. En son yapılan teslimatlarla birlikte numuneler iade edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi Kızılay Sok.No:4 Sıhhıye/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Satınalma Birimi Kızılay Sok.No:4 Sıhhıye/ALTINDAĞ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR