KOCAELİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

KOCAELİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180480
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 26.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/312134
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30 Kalem Temizlik Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.07.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Yenişehir Mh. Adnan Menderes Bulvarı No:20 İzmit/KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 30 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

KOCAELİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 30 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/312134

1-İdarenin
a) Adresi : Yenişehir Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:20 İzmit/KOCAELİ 41100 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623221791 - 2623217074
c) Elektronik Posta Adresi : kocaeli.satinalma@ailevecalisma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 30 Kalem Temizlik Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Ürünlerin teslim edileceği yerler (kuruluş ad ve adresleri) ihaleye esas Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde gösterilmiştir.
c) Teslim tarihi : Temizlik malzemelerinin tamamı sözleşme imzalama tarihinden itibaren 20 (yirmi) iş günü içerisinde ve hafta içi mesai saatlerinde ilgili kuruluş ambarlarına/depolarına eksiksiz teslim edilecektir. Teklif edilen malzemelerin markaları ve ambalaj şekli orijinal şekliyle (bölünme, parçalanma kabul edilmeyecek) orijinal ambalajlarında ve kutuları düzgün, sağlam, istiflenmeye uygun kapalı kutularda aynı ebatlarda olmalıdır. Belirtilen malzemeler kuruluşların deposuna firma tarafından, sayılarak 2 nüsha tutanakla teslim edilecektir. Malzemelerin kuruluş depolarına taşınması sırasında gerekli olan tüm malzeme ve personel yüklenici tarafından temin edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Yenişehir Mh. Adnan Menderes Bulvarı No:20 İzmit/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 13.07.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNE:
1- Teknik Şartnamenin 3. maddesinde "numunesi getirilecektir" ibaresi bulunan malzemelerin Teknik Şartnamede yer alan teknik kriterlere uygun numuneleri getirilecektir.Numuneler en geç ihale saatine kadar eksiksiz olarak ihaleye gerçekleştiren İdareye (İl Müdürlüğüne) teslim edilecek, ihale saatinden sonra değiştirme ve tamamlatma yoluna gidilmeyecektir.
2- İstekliler numunelerin üzerine iş kalemi sıra numaralarının ve firma isminin açıkça yazıldığı bir etiket yapıştıracaklardır. Ayrıca istekliler Teknik Şartnamedeki sırasına göre hazırlanmış numunenin adını ve markasını içeren ve karşılıklı imza altına alınarak düzenlenen Numune Teslim Tutanağını teklifleriyle birlikte (teklif zarfı içerisinde) İdareye sunacaktır. (Sunulan Numune Teslim Tutanağı idarece görevlendirilen kişi tarafından getirilen numunelerle karşılaştırıldıktan sonra karşılıklı imzalanarak bir nüshası istekliye verilecektir.) İhale komisyonu teklifleri değerlendirirken numuneler üzerinden de gerekli incelemeyi yaparak karar verecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Yenişehir Mh. Adnan Menderes Bulvarı No:20 İzmit/KOCAELİ - Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Kesin teminat mektubunun asgari geçerlilik tarihi 01/04/2021 'dir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR