MALATYA ŞEHİT MEHMET KILINÇ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

MALATYA ŞEHİT MEHMET KILINÇ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/266095
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17 Kalem Temizlik Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK SARF MALZEME

MALATYA ŞEHİT MEHMET KILINÇ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Temizlik Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/266095

1-İdarenin

a) Adresi

:

İNÖNÜ MAHALLESİ YENİ HASTANE CADDESİ NO:35 YEŞİLYURT/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası

:

4222210134 - 4222211790

c) Elektronik Posta Adresi

:

malatya.adsm@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

17 Kalem Temizlik Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

c) Teslim tarihleri

:

İdarenin ihtiyaç durumuna göre sipariş verilecektir. Sözleşmenin başlamasından itibaren peyderpey sözleşme bitim tarihine kadar teslimat yapılacaktır. Her siparişin teslimatı 10 (On) iş günü içerisinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

b) Tarihi ve saati

:

11.06.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-Teknik şartnamede istenilen standarda ilişkin belgeleri ihale dosyasında bulunduracaklardır. Ayrıca bu malzemeler için numune getireceklerdir. İhale saatinden önce numuneler Malatya Şehit Mehmet KILINÇ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Genel Sarf deposuna teslim edilecektir. Teklif verdikleri kalemle ilgili numene teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
2-Yerli malı teklif veren istekliler yerli malı belgesinin üzerine hangi kaleme ait olduğunu belirtecektirler. Yerli malı belgesinin üzerinde hangi kaleme ait olduğunu belirtmeyen isteklilerin o kaleme ait teklifi yerli malı olarak kabul edilmeyecektir.
3- İstekliler yerli malı olarak teklif ettiği kalemlere ilişkin olarak birim fiyat teklif mektubunda ekli cetvelinde de yerli olduğunu belirtmek zorundadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR