MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01098154
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 12.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/644644
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
85 kalem toplam 3 kısım 1 kısım kağıt malzemeler - 2 kısım deterjan sıvı malzemeler - 3 kısım temizlikte kullanılacak malzemeleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FENER MAH.TEKELİOĞLU CAD.NO:63 MURATPAŞA / ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILINA AİT MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/644644
1-İdarenin
a) Adresi : MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tekelioğlu Cad. Fener Mah. No:63 ANTALYA 07160 MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423202222 - 2423237251
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@muratpasa-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 85 kalem toplam 3 kısım 1 kısım kağıt malzemeler - 2 kısım deterjan sıvı malzemeler - 3 kısım temizlikte kullanılacak malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 Muratpaşa Belediyesi MURATPAŞA/ANTALYA adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait Deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İhale kapsamındaki 85 kalem malzemelerin sözleşme imzalanmasına müteakip, idarenin ihtiyacına bağlı olarak yükleniciye en az 5 (beş) gün öncesinden yazılı olarak bildirilecek olup; bildirimi takip eden 10 (on) takvim günü içerisinde mesai saati bitimine kadar belirtilen adrese peyder pey teslim edilecektir. işin bitirilmesi 31.12.2020 tarihinde olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FENER MAH.TEKELİOĞLU CAD.NO:63 MURATPAŞA / ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 06.01.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartnamenin 4 . maddesi NUMUNE kısmındaki Numune Malzeme Listesindeki ürünler;
İhaleye teklif verecek olan istekliler ,numune listesindeki ürünleri ihale tarihine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne tutanakla teslim edeceklerdir. Numune getirmeyen istekli değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Teslim edilecek numune bir liste halinde sıralanacak olup, iki nüsha düzenlenecek tutanak ile bir nüshası isteklide bir nüshası idarede olacaktır. Teslim edilecek numunelerin üzerinde malzeme özellik ve içerik etiketleri olacağı gibi hangi istekli ye ait olduğu da belirtilecektir. Ürünler orijinal ambalajında marka ve özellikleri içerikleri yazılı olmayan ürünler teslim alınmayacaktır.
* Teslim edilecek ürünlerin ambalajı düzgün olacak ,ezilmiş ,yıpranmış ve deforme olmuş numuneler teslim alınmayacaktır.
* İhalede ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. Teklifi sunan isteklilerin numuneleri sözleşme imzalanana kadar idarede saklı tutulacaktır. Bunların dışındaki istekliler numunelerini talep etmeleri halinde geri iade alabileceklerdir. Sözleşme imzalandıktan sonra ekonomik açıdan en uygun 2.teklif sahibi isteklinin de talebi halinde numuneleri iade edilecektir. Numuneleri geri almayan istekliler , geri almama nedenlerini yazılı olarak idareye bildirmeleri gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FENER MAH.TEKELİOĞLU CAD.NO:63 MURATPAŞA / ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR