İSTANBUL İL SAĞLIK MÜD.KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKAN.-6

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜD.KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKAN.-6

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01017557
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 28.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/289827
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 Kalem Temizlik Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.07.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zuhuratbaba Mah. Tevfik Sağlam Cad. No:25/2 Bakırköy / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SIFIR ATIK PROJESİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019 YILI SIFIR ATIK PROJESİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/289827

1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-6 Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Sağlam Cd. No:25/2 BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124546100 - 2124546188
c) Elektronik Posta Adresi : kuzeysatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 Kalem Temizlik Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Başkanlığımıza Bağlı İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi, İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi, İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi, Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi, İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi, İstanbul S.B.Ü. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul Silivri Devlet Hastanesi, İstanbul Küçükçekmece ADSH, İstanbul Avcılar ADSM İstanbul Beylikdüzü ADSM Depo/Depolarına sağlık tesislerine bağlı poliklinikler, ek hizmet binaları ve yeni açılacak sağlık tesislerine
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren sözleşmenin bitiş tarihine kadar İdarenin yazılı siparişi üzerine 5 (Beş) iş günü içerisinde sağlık tesislerinin depo/depolarına peyder pey teslim edilecektir. Hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda, gereksiz stok maliyetleri oluşturmamak kaydıyla sözleşme süresince her bir sağlık tesisi için en fazla 6 (Altı) sipariş planlanmaktadır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zuhuratbaba Mah. Tevfik Sağlam Cad. No:25/2 Bakırköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 22.07.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNE: İhaleye katılan istekliler; ihale listesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. kalemere ait teklif verdikleri ürünlerin her bir kalemi için numunelerini (marka, model v.b. belirterek ) son teklif verme saatine kadar ilgili idare görevlisine orijinal ambalajında tutanakla teslim edeceklerdir. Son teklif verme saatine kadar numune teslim etmeyen isteklilerin teslim etmediği kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas alınacaktır. Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabileceği gibi Ürün numune değerlendirme esnasında ihale komisyonu tarafından istenildiğinde Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilebilecektir ve tüm masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilere kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren en geç 30 gün içerisinde numuneleri talepleri doğrultusunda teslim edilecek olup; teslim alınmayan numuneler imha edilecektir. Ayrıca ihale listesinin 11, 12, 13 ve 14. kalemlere ait teklif verdikleri ürünlere ait katalogları teklif dosyası içerisinde verilmesi gerekmektedir. Ayrıca teknik şartname maddelerinin hangi sayfada olduğunu belirten işaretlemenin katalogda yapılması gerekmektedir. Sunulan katologlar üzerine birim fiyat teklif cetvelindeki kalemlerin sıra numaraları belirtilecektir. İhaleye katılan isteklilerden, İhale komisyonunun gerekli görmesi halinde ihale listesinin 11, 12, 13 ve 14. kalemlerine ait teklif verdikleri ürünler için gerek duyulursa resmi yazı ile numune istenecektir. Numune istendiği taktirde 3 (üç) iş günü içerisinde (marka, model vb. belirterek) ilgili İdare Görevlisine orjinal ambalajında tutanak ile teslim edeceklerdir. Resmi yazıda belirtilen teslim tarih ve saatine kadar numune teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zuhuratbaba Mah. Tevfik Sağlam Cad. No:25/2 Bakırköy / İSTANBUL Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR