SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997242
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 21.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2019/233475
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15 Kalem Havlu ve Peçeteler Grubu, 18 Kalem Poşet ve Hijyen Malzemeleri Grubu, 31 Kalem Genel Temizlik Malzemeleri Grubu malzeme Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Pazar Mah. Necipbey cad. No:35 Kat:4 İlkadım/SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MUHTELİF DAİRE BAŞKANLIKLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtelif Daire Başkanlıklarında Kullanılmak Üzere Temizlik Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/233475
1-İdarenin
a) Adresi : Pazar Mah. Necipbey Cad. No:35, Kat:4 - İlkadım / SAMSUN İlkadım/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3624316090 - 3624310373
c) Elektronik Posta Adresi : m.zbskc@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 Kalem Havlu ve Peçeteler Grubu, 18 Kalem Poşet ve Hijyen Malzemeleri Grubu, 31 Kalem Genel Temizlik Malzemeleri Grubu malzeme Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının belirttiği birim adresleri.
c) Teslim tarihi : 1. Yüklenici teklif ettiği ürünleri 3 aylı periyotlar da dört defada teslim edecektir. 2-Yüklenici İdarenin talep ettiği miktardaki malzemeyi idarenin bildirdiği adreslere 20 gün içerisinde teslim edecektir. 3-Malzemeler teslim edilirken idarenin Mal Kabul Komisyonu ile ürün kabul formu düzenlenecektir. 4-Malzemelerin teslimi sırasında herhangi bir nedenle hasarlı olduğu tespit edilen malzeme veya standartların altındaki ürün yenisi ile bir defalığına mahsus değiştirilecektir. 5- Muadil ürünler kabul edilmeyecektir. 6. Mal teslimi sırasında meydana gelen her türlü kargo, nakliye v.s. ücretleri Yükleniciye aittir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Pazar Mah. Necipbey cad. No:35 Kat:4 İlkadım/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 12.06.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin teknik özelliklerini belirten kataloglarını, üretici firmalarını, markalarını, modellerini, garanti sürelerini ayrıntılı bir şekilde teklifleri ekinde vermelidirler.
İdare, gerekli görürse ihale komisyonu teklif değerlendirme aşamasında numune isteyebilir. Numune istendiği takdirde istekliler en geç 3 (üç) iş günü içerisinde numuneyi idareye teslim etmek zorundadır. Teslim etmediği takdirde idare konuyla ilgili gerekli değerlendirmeyi yapma hakkını saklı tutar.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Pazar Mah. Necipbey Cad. No:35, Kat:4 İlkadım/SAMSUN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR