ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997203
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HEDEF 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/236954
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
119 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.06.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Esenler Mah.Kocatepe Sok.No:1 Ç.KALE adresindeki Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/236954

1-İdarenin
a) Adresi : Esenler Mah. Kocatepe Sok. 1 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862171158 - 2862170074
c) Elektronik Posta Adresi : canakkalesatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 119 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Müdürlüğümüze bağlı dağıtım listesindeki Sağlık Birimlerine temizlik malzemelerinin teslimi yapılacaktır.
c) Teslim tarihleri : Malzemeler Sağlık Birimlerinin siparişine göre sözleşme süresi boyunca partiler (pey der pey) halinde teslim edilecektir. Sağlık Birimlerinin sipariş yazısı firmaya bildirildikten sonra malzemeler 20 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Esenler Mah.Kocatepe Sok.No:1 Ç.KALE adresindeki Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 18.06.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Yerli malı teklif veren istekliler yerli malı belgesinin üzerine hangi kaleme ait olduğunu belirteceklerdir. Yerli malı belgesinin üzerinde hangi kaleme ait olduğunu belirtmeyen isteklilerin o kaleme ait teklif yerli malı olarak kabul edilmeyecektir. Yerli malı belgesi ihale teklif dosyasında sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 1-3-4-8-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-40-41-43-44-45-46-47-51-71-74-77-94-99-100-103-104-116 kalemlerindeki temizlik malzemelerine teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve miktarda numune getirilecektir.
2-Numuneler ihale saatinden önce İdareye teslim edilecektir. Numune verilecek kalemin teknik şartnamesinde belgeler istenmişse bu belgeler numune ile birlikte verilecektir. Belgeleri verilmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3-Numunelerin üzerine teklif veren firma adı, sıra numarası, ürün adı yazılacaktır. Ortak numune örneği kabul edilmeyecektir. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır. Orijinal ambalajında sunulmayan numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4-İdareye teslim edilen numuneler geri verilmeyecektir.
5-Numune teslim etmeyen firmaların, numune vermedikleri kalem/kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Katalog veya broşür gibi tanıtıcı belgeler numune olarak değerlendirilmeyecektir.
6-Numune istenmeyen temizlik malzemeleri için mal tesliminde, muayene kabul sırasında teknik şartnamede belirtilen belgeler yüklenici firma tarafından İdareye verilecektir. Verilmeyen belge olursa malzeme kabul edilmeyecektir.
7-Numaraları olan malzemelerin hangi numaradan kaç tane olacağı İdare tarafından ihaleyi alan yüklenici firmaya bildirilecektir.
8-Biyosidal ürün kapsamına giren malzemeler için ilgili mevzuat gereğince Biyosidal Ruhsat Belgesini ve ürün güvenlik bilgi formunu yüklenici firma muayene kabul sırasında İdareye sunacaktır.
9-Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında komisyonun gerekli görmesi halinde yeni numune istenebilir. İstekli yeni numuneleri belirtilen süre içerisinde İdareye teslim etmek zorundadır.
10-Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında İdare teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla demonstrasyon isteyebilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR