S.B. ÜNİVERSİTESİ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

S.B. ÜNİVERSİTESİ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978224
Şehir : Konya / Meram
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MERAM 09.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/162098
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
21 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu (Hacı Şaban Mah. Yenimeram Cad. No.97 Meram / KONYA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


21 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/162098

1-İdarenin

a) Adresi

:

HACIŞABAN MAH. YENİ MERAM CAD. NO:97 42090 / MERAM/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3323236709 - 3103485

c) Elektronik Posta Adresi

:

konyaeah.ihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

21 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AYNİYAT TEMİZLİK DEPO

c) Teslim tarihi

:

Malzemeler Hastanemizin ihtiyacı doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir. Yüklenici, verilen yazılı siparişe müteakip istenilen malzemeleri 10 gün içinde teslim etmek zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu (Hacı Şaban Mah. Yenimeram Cad. No.97 Meram / KONYA)

b) Tarihi ve saati

:

30.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin marka, model, menşei vb. bilgilerini tekliflerinde belirteceklerdir. İstekliler, teklif ettikleri ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalog, prospektüs, fotoğraf vb. tanıtım materyallerini ve varsa referans listelerini tekliflerine ekleyeceklerdir.
b) İstekliler, teklif ettikleri kalemlere ait numunelerini ihale tarih ve saatinden önce hastanemiz ihale birimine tutanak karşılığında teslim edeceklerdir. Numune teslim tutanağını ihale dosyasına ekleyeceklerdir. Numunesi teslim edilmeyen kalemlere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunelerin üzerine firma ismi ve hangi kaleme ait olduğu yazılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Biriminden Türkiye Halk Bankası Nalçacı Şubesi TR64 0001 2009 5230 0006 000 058 nolu hesaba (İsteklinin Vergi Numarası, İhale Bilgileri açık şekilde belirtilmek üzere) döküman ücreti yatırıldıktan sonra alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Birimi(Hacı Şaban Mah. Yenimeram Cad. No.97 Meram / KONYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR