DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00968214
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR ÖZGÜR HABER 21.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/127564
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşların 2019 Yılına Ait 86 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şehitlik Mah. Fabrika Cad. 37 Sok. No: 7/1 Yenişehir/Diyarbakır
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşların 2019 Yılına Ait Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/127564

1-İdarenin
a) Adresi : ŞEHİTLİK MAHALLESİ FABRİKA CADDESİ 37.SOKAK NO: 7/1 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122243826 - 4122243500
c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşların 2019 Yılına Ait 86 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dicle Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü, 1.Kadın Konukevi Müdürlüğü, 2.Kadın Konukevi Müdürlüğü, Diyarbakır Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Eğil Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü, Yenişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Bağlar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Kayapınar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Bismil Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : 15/04/2019 tarihinde işe başlanacak olup 15/06/2019 tarihine kadar ihtiyaç duyulan birimlere teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şehitlik Mah. Fabrika Cad. 37 Sok. No: 7/1 Yenişehir/Diyarbakır
b) Tarihi ve saati : 05.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İsteklinin adına düzenlenmiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış “İşletme Kayıt Belgesi” (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)

2) İsteklinin adına düzenlenmiş faaliyet konusu “Temizlik Malzemesi” işi ile ilgili olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı belgesi. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstekliler, DİYARBAKIR Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatıracakları şartname bedeline ait alacakları makbuz karşılığında Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden temin edebilirler. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi - Dicle Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi- Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Diyarbakır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi - Eğil Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Yenişehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi -Bağlar Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi -Kayapınar Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Bismil Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR