EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963570
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/108818
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
44 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü A Girişi İhale İşleri Büro Amirliği-Gölbaşı / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

44 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ MAL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2019/108818
1-İdarenin
a) Adresi
:POLIS AKADEMISI BASKANLIGI GÖLBAŞI KAMPÜSÜ 06834 GÖLBAŞI/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası :3124628548 - 3124997061
c) Elektronik Posta Adresi :polisakademisi@pa.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :

44 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÖLBAŞI YERLEŞKESİ ANKARA
c) Teslim tarihi :İşe ait teknik şartnamede ekinde bulunan malzemeler; Sarf malzemesi listesinde bulunan 44 kalem malzeme 4 parti halinde teslim edilecektir. Teslimatlar teslim ayının ilk 5 iş günü içerisinde yapılacaktır. Şartname ekinde bulunan ihtiyaç listesinde aylık olarak belirtilen malzeme sayısına göre yüklenici 3 aylık toplam malzemeyi partiler halinde teslim edecektir. İhtiyaç olması durumunda idarenin talebi doğrultusunda malzemeler daha erken talep edilebilecektir. Teslimat programı hakkında yükleniciye ayrıca bir tebligat yapılmayacak, yüklenici teslimatı aşağıda belirtilen programa göre yapacaktır. 1. Parti : Haziran ayında toplam 3 aylık malzeme teslim edilecektir 2. Parti : Ağustos ayında toplam 3 aylık malzeme teslim edilecektir 3. Parti : Ekim ayında toplam 3 aylık malzeme teslim edilecektir 4. Parti : Aralık ayında toplam 3 aylık malzeme teslim edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü A Girişi İhale İşleri Büro Amirliği-Gölbaşı / ANKARA
b) Tarihi ve saati :08.04.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gölbaşı Mal Müdürlüğüne şartname bedeli yatırıldıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü İhale İşleri Büro Amirliği Gölbaşı/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü A Girişi İhale İşleri Büro Amirliği-Gölbaşı / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR