İSTANBUL ARNAVUTKÖY POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

İSTANBUL ARNAVUTKÖY POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962840
Şehir : İstanbul / Arnavutköy
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 14.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/119233
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
59 Kalem Temizlik Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yavuz Selim Mah. Sevban Mehmet Cad. No:86/2 Arnavutköy POMEM Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

59 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-ARNAVUTKÖY İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

59 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/119233

1-İdarenin
a) Adresi : Yavuz selım mh. Sevban mehmet cd. 86/6 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126861850 - 2126861827
c) Elektronik Posta Adresi : nermin.ozdemir3@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 59 Kalem Temizlik Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Temizlik Malzeme Depoları
c) Teslim tarihleri : İdare adına, Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliğince malların teslimatı istenilen tarihten en az 3 gün önce telefon, faksla veya e-mail ile yapılacak mal siparişleri doğrultusunda 4-6 seferde peyder pey alım yapılacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonunca red edilen malların yenileri 24 saat içerisinde Yüklenici tarafından getirilecektir. Bu sürenin tatil gününe rastlaması durumunda ilk iş günü teslimat yapılacaktır. Mesai saatleri (08.30 ile 14.00) haricinde ve resmi tatil günlerinde kesinlikle mal kabulü yapılmayacaktır. Yüklenici mal teslimi sırasında kendisi bulunmuyorsa noter onaylı vekâletnamesi olan vekili hazır bulunacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yavuz Selim Mah. Sevban Mehmet Cad. No:86/2 Arnavutköy POMEM Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 02.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teklif edilen her bir ürün için, yeterli miktarda ve ayrı ayrı numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanlar, istenilenlerin veya uygun olanların asılları veya noter onaylı suretleri ile ilgili kurum üretim izin belgeleri ayrı ayrı veya beraber; ihale gününden sonraki bir tarihte, İhale Komisyonu karar aşamasında İhale Komisyonunca, en avantajlı teklifi sunan firmadan tüm ürünlerden yeterli miktarda numune; kullanılmak, denenmek, kalite ve özelliklerine bakılmak, teknik şartnameye uygunluğunu kontrol etmek üzere istenecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bedeli Mal Müdürlüklerine yatırıldıktan sonra makbuz karşılığı, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğinden temin edilecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aranavutköy POMEM Müd. İdari Mali İşler Şb.Müd. Satınalma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR