ÇANAKKALE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

ÇANAKKALE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961517
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

İŞTE ÇANAKKALE 11.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/60294
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
90 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ İHALESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇANAKKALE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ       
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ-ÇANAKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/60294
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Sahil Yolu Cad. 16 17100 Kepez ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862620370 - 2862620372
c) Elektronik Posta Adresi : canakkalehybrm@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 90 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇANAKKALE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : 15.03.2019 tarihinde malzemelerin teslimi başlamış olup, 15.04.2019 tarihinde malzemelerin tamamı teslim edilmiş olacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : CUMHURİYET MAH.SAHİL YOLU CAD.NO:16 KEPEZ/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 27.03.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teknik Şartnamede belirtilen belgeler istenecektir.

4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Satın alınacak olan malzemelerin ambalaj yada etiketlerinde malzemenin adı, üretici firmanın adı, ruhsat tarihi, izin numarası, imal tarihi, seri numarası, TSE yada ISO- ibareleri ile son kullanma tarihleri belirtilmiş olacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malların numuneleri ihale tarihinden önce Çanakkale Huzurevi Müdürlüğü ambarına eksiksiz olarak teslim edilecektir. İdarece uygun görülmeyen malzemeler firma tarafından değiştirilmeden teslim alınmayacaktır. Ve numune teslim formu teklif zarfının içinde sunulacaktır. Numune teslim sırasında oluşabilecek herhangi bir olumsuzluktan idaremiz sorumlu tutulmayacaktır. Numune teslim formununu teklif zarfının içinde bulundurmayan ve eksik numune teslim eden firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇANAKKALE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR