ZONGULDAK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

ZONGULDAK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927513
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/651470
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZA 2019 YILI 110 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Terakki Mah. Rasat Sok. No:17 Merkez/ZONGULDAK Zonguldak Merkez Huzurevi Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZA 2019 YILI 110 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/651470
1-İdarenin
a) Adresi : Mithatpaşa Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:14 Ticaret İşhanı Kat 3-4 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722500816 - 3722500820
c) Elektronik Posta Adresi : zonguldak@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZA 2019 YILI 110 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1-ZONGULDAK AİLE , ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ 2-ZONGULDAK ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 3-ZONGULDAK ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 4-ZONGULDAK KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ 5-ZONGULDAK MERKEZ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ 6- KOZLU ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 7- ÇAYCUMA HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ 8-ÇAYCUMA 7-12 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 9-ÇAYCUMA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 10-DEVREK ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 11-DEVREK HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 12-KDZ EREĞLİ İZMİRLİOĞLU HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : Muayene ve kabul işlemlerine yönelik düzenlemede, mal alımlarına ilişkin muayene ve kabul işlemlerini düzenleyen Yönetmelik hükümleri esas alınacaktır. Kuruluşlar tarafından 2019 yılı içinde Aylık İhtiyaçlar liste halinde istenecek olup 3 gün içinde mesai saatleri dahilinde (09:00 - 17:00 saatler arası ) kuruluşların deposuna tutanak muayene ve kontrol teşkilatının gözetiminde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Terakki Mah. Rasat Sok. No:17 Merkez/ZONGULDAK Zonguldak Merkez Huzurevi Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 05.02.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamına giren ve Teknik Şartnamede detayları belirtilen ürünlerden bu yönetmelik kapsamına giren teklif edilecek tüm ürünlere ait Bİyosidal Ruhsatı Belgesi olmalıdır.
31.10.2013 tarih 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Deterjanlar ve Deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler hakkında tebliğ’’ gereği ürün bildirim kayıt belgeleri olmalıdır.
26 Aralık 2008 Tarihli, 27092 Mükerrer Sayılı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınan ürün güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikası ve 16 maddelik ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
4734 sayılı kanunun 12.maddesi ‘’Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır.’’ hükmü doğrultusunda istenilen TSE/TSEK belgeleri olmalıdır.
Ürüne ait “31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deterjanlar ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildiriminin yapılması ve bu belgenin olması gerekmektedir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Numune teslimi varsa numune teslim tutanağı, yoksa talep edilen malzemeler için katalog (CD ortamında hazırlanarak) ihale dosyasına eklemeleri gerekmektedir. Numune veya Katalog (CD ortamında ) teslim etmeyen veya eksik teslim eden firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Numuneler İhale tarihinden en geç 1 gün önce tutanakla idareye teslim edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ekap üzerinden e-imza ile veya Zonguldak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne döküman bedeli yatırılıp, yatırılan dekont ile Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Terakki Mah. Rasat Sok. No:17 Merkez/Zonguldak Merkez Huzurevi Müdürlüğüadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Zonguldak Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Zonguldak Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konuk Evi Müdürlüğü- Zonguldak Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Zonguldak-Merkez Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Kozlu Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Çaycuma Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi (7-12 Yaş)- Çaycuma Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi (13-18 Yaş)- Çaycuma Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Engelsiz Yaşam Devrek Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Devrek Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Kdz.Ereğli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR