SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00924682
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

AYRINTILI HABER 06.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/75
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
57 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No. 54 Kat.1 Sultangazi/İST
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
SULTANGAZİ BELEDİYESİ

Temizlik Malzemeleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/75

1-İdarenin
a) Adresi :
Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 34265 SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124593535 - 2124593539
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
57 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sultangazi Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No.54 Kat.2 Sultangazi/İSTANBUL
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imza tarihinde başlayıp, ihtiyaç doğrultusunda 31.12.2019 tarihine kadar peyder pey alınacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :
Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No. 54 Kat.1 Sultangazi/İST
b) Tarihi ve saati : 30.01.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.İhaleye katılan istekliler,Teknik Şartnamenin madde 3' de listelenen 57 kalem üründen tabloda belirtilen ürünlerin numunelerini gerçek ambalajlarda Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası - İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No: 54 Kat:2 Sultangazi/İstanbul adresine bir tutanakla teslim etmek ve bu tutanağı teklif zarfında sunmak zorundadır. Bu belge ihalede yeterlik kriteri olarak değerlendirilecektir.
2.İhale komisyonunca numuneler teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre değerlendirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No. 54 Kat.1 Sultangazi/İST adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No. 54 Kat.1 Sultangazi/İST adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR