TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00554696
Şehir : Tekirdağ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA 23.02.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/62488
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
59 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.03.2017 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

59 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -TEKİRDAĞ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

59 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/62488

1-İdarenin
a) Adresi : ORTACAMİ MAH. HASTANE SOK TEKİRDAĞ MERKEZ/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2822625355 - 2822630703
c) Elektronik Posta Adresi : tdhsatinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 59 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3(üç) iş günü içinde işe başlanır. Sözleşmenin süresi 12(oniki) aydır. Temizlik Malzemeleri idarenin talebi doğrultusunda peyder pey idari ve teknik şartnamedeki hususlara uygun olarak; mal alımları muayene ve kabul yönetmeliği esasları dahilinde, idarenin belirlediği zamanlarda belirtilen miktarda yükleniciye gösterilen hastane ambar ve depolara her türlü masraf yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, idare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ
b) Tarihi ve saati : 24.03.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-) UBB kayıt zorunluluğu olmayan ürünler için mevzuatı gereği CE, TSE v.b. belgeleri olmalı ve ihale dosyası ile birlikte sunmalıdır.
2- Biyosidal ürün grubuna dahil ürünler için, ilgili ürünün Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan biyosidal aktivitesinin olduğunu bildiren Biyosidal Ürün Ruhsatı olmalı ve bu belgeyi ihale dosyası ile birlikte sunmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekli firmalar teklif ettikleri ürünlere ait numuneleri ihale tarih saatine kadar hastanemiz satınalma birimine teslim edeceklerdir.
2- Numune verilmeyen kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Numuneler idareye tutanak karşılığında teslim edilecektir.
4- Tutanakta numunenin birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numaraları yazılı olarak teslim edilecektir.
5- Numune verilmeyecek kalemler için ürünün Teknik Şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunun kontrol edilebilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı ürüne ait katalog, teknik şartnameye cevap ve açıklamaları içeren dökümanlar ayrı ayrı veya birlikte ihale dosyasında sunulacaktır.
6- Teklif edilen ürünlere ait numunelerin şartnamede yazan şekilde paket, rulo, çift bazında ambalajı olan malzemeler için en az 1 paket, 1 rulo ve 1 çift olarak teslim edilecektir.
7- Teklif edilen ürünün numunesi getirilemeyecek bir malzeme ise ürünün tüm istenilen özelliklerini açıklayıcı, Türkçe katalog yada broşür şeklinde ürünün olduğu sayfa işaretlenmiş şekilde getirilebilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR