KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizlik malzemesi alınacaktır

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962867
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

DEĞİŞİM 14.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/116754
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BELEDİYEMİZ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÜNDE YÜRÜTÜLEN BELEDİYEMİZİN ÇEŞİTLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 67 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MURTAZA MAHALLESİ YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ. EREĞLİ KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

EREĞLİ BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ ÇEŞİTLİ MÜDÜRLÜKLERDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/116754

1-İdarenin
a) Adresi : MURTAZA MH. YUKARI BEYÇAYIRI SK. NO.39 67320 EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723331148 - 3723233046
c) Elektronik Posta Adresi : kdzeregli@kdzeregli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : BELEDİYEMİZ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÜNDE YÜRÜTÜLEN BELEDİYEMİZİN ÇEŞİTLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 67 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Belediye Ambarına teslim edilecektir. Malların teslimatı firmanın yetkili temsilcisi tarafından yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Alınacak malzemeler sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar aralıklar ile idarenin vereceği listelere göre Müdürlük bazında teslim edilecek ve faturalandırılacaktır. Yazılı sipariş verildikten sonra en geç 3 gün içinde teslim edilmiş olacaktır.Firma yazılı sipariş verilmeden bir teslimat yapmak için ürün gönderirse idaremiz hiçbir şekilde sorumluluk almayacaktır. Teslimat yüklenici firma tarafından hafta içi mesai saatlerinde, Kdz. Ereğli Belediyesi Ambar Memurluğuna yapılacaktır. Malzemeler Müdürlük bazında ayrılarak teslim edilecek toplu gönderilen hiç bir ürünün sorumluluğu idaremizde olmayacak olup ayrı ayrı müdürlük bazında faturalandırılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MURTAZA MAHALLESİ YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ. EREĞLİ KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 05.04.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Temizlik Malzemesi Teklif cetvelinde yer alan malzemelere ait birer numune ihalenin yapılacağı yer olan Karadeniz Ereğli Belediyesi Düğün Salonunda ihale saatinden 3 saat öncesine kadar (yani saat 11:00'a kadar) hazır olacaktır. Numunelerin üzerine etiket yapıştırılarak ürünün adı yazılacaktır. İhale komisyonu numuneleri tutanak ile teslim alacaktır. Kalite bakımından teknik şartnameye göre uygunluk değerlendirilmesi ihale komisyonu tarafından kapalı oturumda yapılacaktır. Hiçbir şekilde numune yerine taahhütname kabul edilmeyecektir. Numunesi teknik şartnameye uygun olmayan ve eksik olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOK. NO:39 KDZ. EREĞLİ/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MURTAZA MAHALLESİ YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ. EREĞLİ KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR