GAZİ AĞAÇ PEY. EĞT. HİZ.VE HAY.BAH.İŞLT.SAN.VE TİC. A.Ş.

Temizlik malzemesi alınacaktır

GAZİ AĞAÇ PEY. EĞT. HİZ.VE HAY.BAH.İŞLT.SAN.VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00928108
Şehir : Gaziantep / Oğuzeli
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP OLUŞUM 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/8994
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
45 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
FISTIKLIK MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI GAZİ AĞAÇ A.Ş. FİDANLIK APT. NO:224/0 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ
GAZİ AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYVANAT BAHÇESİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/8994
1-İdarenin
a) Adresi : FISTIKLIK MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI GAZİ AĞAÇ A.Ş. FİDANLIK APT. NO:224/0 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3423300055 - 3423300056
c) Elektronik Posta Adresi : muhasebe@gazidanismanlik.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 45 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İDARENİN BELİRLEDİĞİ YER / YERLERE TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin onayına müteakip; idarelerin talebi doğrultusunda, sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde idarenin belirleyeceği ilgili Depolarına (nakliye ve hamaliye yükleniciye ait olmak üzere) peyder pey teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : FISTIKLIK MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI GAZİ AĞAÇ A.Ş. FİDANLIK APT. NO:224/0 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 04.02.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
• İstekliler her bir kaleme ayrı ayrı numune vereceklerdir. Ayrıca numunelerin üzerinde firma adı, hangi kaleme ait olduğu (kalem numarası) yazılmalıdır.
• Numuneler kutu içerisinde teslim edilecek ve birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarasına göre numaralandırılacaktır. Malzeme, orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
• Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sekörlerde yapılmış her türlü temizlik malzemesi ve/veya temizlik sarf malzemesi satış işlemleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı FISTIKLIK MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI GAZİ AĞAÇ A.Ş. FİDANLIK APT. NO:224/0 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FISTIKLIK MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI GAZİ AĞAÇ A.Ş. FİDANLIK APT. NO:224/0 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR