AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞK.

Temizlik malzemesi alınacaktır

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908368
Şehir : Antalya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ GERÇEK 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/615471
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 Yılı 25 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Akdeniz Üniversitesi Merkezi Yemekhane Müdürlüğü Ambarı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Zemin Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

25 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI


SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
25 Kalem Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/615471
1-İdarenin
a) Adresi : DUMLUPINAR BULVARI KONYAALTI 07100 KONYAALTI ANTALYA MERKEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423102183 - 2422276991
c) Elektronik Posta Adresi : sksd@akeniz.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019 Yılı 25 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akdeniz Üniversitesi Merkezi Yemekhane Müdürlüğü Ambarı
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 01/01/2019 tarihinden sonra üç iş günü içerisinde başlanacak olup , 31/12/2019 tarihine kadar idarenin istediği miktarda peyderpey alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Zemin Kat Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 19.12.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tüm ürünlerin TSE belgesi olmalıdır.
T.C. Sağlık bakanlığı ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı belge (ürün gurupları için)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
ADAY VEYA İSTEKLİ İMALATÇI İSE;
1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
ADAY VEYA İSTEKLİ YETKİLİ SATICI İSE;
1- Aday ve istekli eğer yetkili satıcı ise adına düzenlenen Yetkili Satıcı Belgesi
İstekli imalatçı ise imalatçı olduğuna dair belgeyi, eğer yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğuna dair belge veya belgeleri tüm ürünler için sunacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teklif edilen tüm ürünlerin TSE belgesi olmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı belge (Ürün grupları için)
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif edilen tüm ürünlerin TSE belgesi olmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı belge (Ürün grupları için)
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartnameye cevap olarak; isteklilerin yazılı teknik şartnamedeki ilgili sayfaların tamamını kaşe ve imza atıp ihale dosyasında sunmaları yada teknik şartnameyi karşılayacağına dair onaylı yazıyı ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.
İhale Komisyonu teklif edilen malzemelerin teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, en avantajlı tekliflerden başlamak üzere firmalardan ihale sonrasında numune isteyebilecektir. İdaremizin talebi üzerine numuneler minimum orijinal ambalajlarında, 5 iş günü içinde komisyona teslim edilecektir. Zamanında numunesini teslim etmeyen firmalar, fiyat verdikleri ilgili Gruplarda değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Hizmetleri Şube Müdürlüğüadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Hizmetleri Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR