ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizlik malzemesi alımı yapılacaktır

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113645
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

İTTİFAK 11.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/9299
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
45 Kalem Temizlik Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zeytinburnu Belediyesi İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ


Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/9299

1-İdarenin
a) Adresi : BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO. 5 34020 ZEYTİNBURNU ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124131189 - 2124131289
c) Elektronik Posta Adresi : hdarcan@zeytinburnu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 45 Kalem Temizlik Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası
c) Teslim tarihi : Sözleşme süresi boyunca iletişim kurularak, ihtiyaç dahilinde peyderpey sipariş verilip 24 saat içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zeytinburnu Belediyesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 10.02.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
A) İSTENEN NUMUNE ÜRÜNLER VE ADETLERİ
1- (SIRA NO:1) GALOŞ 1000’Lİ (İSTEKLİLER BİR PAKET NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
2- (SIRA NO:2) Z KATLAMA KAĞIT HAVLU (İSTEKLİLER BİR KOLİ NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
3- (SIRA NO:3) SERVİS PEÇETE 30*30 (İSTEKLİLER BİR KOLİ NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
4- (SIRA NO:4) ENMOTİON HAREKETLİ KAĞIT HAVLU (İSTEKLİLER BİR PAKET NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
5- (SIRA NO:5) İÇTEN ÇEKMELİ TUVALET KAĞIDI (İSTEKLİLER BİR PAKET NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
6- (SIRA NO:6) SENSÖRLÜ KLOZET KAPAĞI RULOSU (İSTEKLİLER BİR PAKET NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
7- (SIRA NO:8) ÇAMAŞIR SUYU 30 KG (İSTEKLİLER BİR BİDON NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
8- (SIRA NO:9) GENEL TEMİZLİK MADDESİ (İSTEKLİLER BİR BİDON NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
9- (SIRA NO:10) SIVI EL SABUNU 30 KG (İSTEKLİLER BİR BİDON NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
10- (SIRA NO:19) JUMBO BOY ÇÖP POŞETİ (İSTEKLİLER BİR KOLİ NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
11- (SIRA NO:20) ORTA BOY ÇÖP POŞETİ (İSTEKLİLER BİR KOLİ NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
12- (SIRA NO:21) CAM PELUŞU 35 CM (İSTEKLİLER BİR ADET NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
13- (SIRA NO:25) MİKROFİBER BEZ (İSTEKLİLER BİR ADET NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
14- (SIRA NO:29) NEMLİ MOP 80 CM (İSTEKLİLER BİR ADET NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
15- (SIRA NO:36) NON STERİL TEMİZLİK ELDİVENİ (İSTEKLİLER BİR PAKET NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
16- (SIRA NO:39) ÇİFT KOVALI TEMİZLİK ARABASI (İSTEKLİLER BİR ADET NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
17- (SIRA NO:43) KÜÇÜK BOY SIFIR ATIK POŞETİ (İSTEKLİLER HERHANGİ BİR RENKTEN BİR RULO NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
18- (SIRA NO:45) RULO POŞET (İSTEKLİLER EN AZ BİR KİLOGRAM NUMUNE TESLİM EDECEKTİR.)
B) NUMUNE KABUL ŞARTLARI
1- Numuneler; üzerinde ihale kayıt numarası, istekli firma adı, malzeme sıra numarası ile malzeme cinsi/adı yazılı olacak etiketler ile yukarıda belirtilen şartlarda ve ihale tarihinden önce 07.02.2020 mesai saati bitimine kadar hazır bir şekilde sunulacaktır. Bu şekilde sunulmayan numuneler, Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından teslim alınmayacaktır. Ayrıca istekliler tarafından sunulan numunelerin tamamı 07.02.2020 mesai bitimine kadar teslim alanına getirilmek zorundadır. Belirtilen zaman diliminden sonra numune malzeme girişine izin verilmeyecektir. Numuneler Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası (-1 kat Numune Teslim Odası)'na teslim edilecektir.
2- İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, ölçüm kontrol noktalarına taşınması ve buradan idarenin belirlediği istif alanına götürülmesi işleri istekli firmalara aittir. Numuneler idare tarafından teslim alınana kadar meydana gelebilecek kırılma, çizilme ve benzeri diğer hasarlar ile yaşanacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır.
3- İdaremizin Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından, daha sonradan yaşanması muhtemel karışılıkların önüne geçmek amacıyla, getirilen malzemeler detaylı bir şekilde fotoğraflanarak tutanağa eklenecektir. Tutanak ve fotoğraflar istekli firma yetkilisi ile Numune Teslim Alma yetkilisi tarafından imzalanarak numuneler teslim alınacak ve tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir.
4- Numuneler; teknik şartnamesine uygun olup olmadığı hususunda İhale Komisyonu tarafından detaylı incelemeye tabi tutulacaktır. İstekliler bu incelemeler sırasında oluşacak olumsuzluklardan (numunelerde kırılma, çizilme ve benzeri tüm hasarlar ile meydana gelebilecek tüm olumsuzluklar) kaynaklı bir hak talebinde bulunmayacaklardır.
5- Numune teslimi yapmayan ve/veya teslim ettiği numuneler belirtilen şartları karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışında bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektörde temizlik malzemesi tedariği benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR