ŞEYH ZAYED ÇOCUK EVLERİ SİTESİ

Temizlik malzemeleri satın alınacaktır

ŞEYH ZAYED ÇOCUK EVLERİ SİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154398
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 21.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/151682
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
121 Kalem Muhtelif Temizlik Malzemeleri Alımına İlişkin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.04.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:213 Bahçelievler / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ-ŞEYH ZAYED AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI121 Kalem Muhtelif Temizlik Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/151682

1-İdarenin
a) Adresi : BAHÇELİEVLER MAH. ADNAN KAHVECI BULVARI NO:213 34180 BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124417078 - 2124416983
c) Elektronik Posta Adresi : seyhzayed.ces@ailevecalisma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 121 Kalem Muhtelif Temizlik Malzemeleri Alımına İlişkin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:213 Bahçelievler / İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Muhtelif Temizlik Malzemelerinin alınacağı dönem; sözleşmenin kapsadığı dönemin ilk gününden başlayacak, son günü ise bitecektir. İşe Başlama Tarihi; 01.05.2020 İşi Bitirme Tarihi; 31.12.2020'dir. Alım yapılacak dönem 245 takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:213 Bahçelievler / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 15.04.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale konusu 121 kalem temizlik malzemelerinin teknik şartnamede belirtilen teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla her bir ürün için 1 adet numune sunulması zorunludur.
Numunesi sunulan ürünlerin üzerinde isimleri ve firmanın kaşesi bulunacaktır.
İhale komisyonu tarafından numunelerin incelenmesi aşamasında; getirilen numuneler ihale komisyonu tarafından el ve göz ile incelenerek görsel olarak da değerlendirilecektir.
Görsel incelemede beğenilmeyen numunelerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Numunelerin niteliğine ve teknik şartnamede istenen özelliklerine dair, ürün üzerinden yeterli düzeyde bilgi edinilememesi durumunda, istekli firmadan ürünün teknik özelliklerine ilişkin belgeleri 3 iş günü süre içeresinde getirmesi istenecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü temizlik malzemesi alımı, satımı ve üretimi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:213 Bahçelievler / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR