DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik malzemeleri satın alınacaktır

DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076852
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 05.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/546438
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. Kısım Genel Temizlik Malzemeleri 18 kalem, 2. Kısım Temizlik Malzemeleri 20 kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı-Şişli/İSTANBULL Darülaceze Başkanlığı Sadıka Sabancı Çok Amaçlı Salonu(Darülirfan Salonu)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI

2020 Yılı Genel Temizlik Malzemeleri ve Temizlik Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/546438

1-İdarenin
a) Adresi : Halil Rıfat Paşa Mahallesi Darülaceze Caddesi No:51 34384 Okmeydanı ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122201020 - 2122210303
c) Elektronik Posta Adresi : darulaceze@darulaceze.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım Genel Temizlik Malzemeleri 18 kalem, 2. Kısım Temizlik Malzemeleri 20 kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Darülaceze Başkanlığı Ayniyat Depoları
c) Teslim tarihi : İşin süresi 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasındadır. İhtiyaçlar, Taşınır Mal Birimindeki ilgili memur tarafından telefon ve faksla yükleniciye bildirilecek, istenilen malzemeler bildirilen teslim tarihinde Başkanlığımızın malzeme teslim yeri olan depolara teslim edilecektir. Bir yılda 3 kez sipariş talepleri yerine getirmeyen ve bir yılda 3 kez istenilen evsafta uygun malzeme getirmeyip hakkında tutanak tutulan firmanın ihale sözleşmesi tek taraflı iptal edilecek ve yasal işlem yapılacaktır. (Yüklenici faks ve telefon numaralarını ilgili memura vermek zorundadır.) Mal Alımları idarenin belirlediği günlerde yapılabilecek, teslim saatleri 9:00 ile 14:00 saatleri arasında olacaktır. Kurum yetkilileri lüzum gördüğü zamanlarda isterse bu saatlere bağlı kalmaksızın malzeme isteyebilecektir. Teslim edilen Temizlik maddeleri kurumumuzun muayene heyeti tarafından Muayene edilir. Muayene heyeti evsafına uygun bulmadığı malzemeyi reddedip geri çevirmekle yetkilidir. Muayene heyetince evsafına uygun bulunmayıp geri çevrilen malzemeler ve maddeler ertesi gün içerisinde heyetin kabul edeceği evsafa uygun olarak kurumumuz ambarına teslim edilecektir. Başkanlığımız gerektiğinde İstanbul Belediyesi ve Sağlık Bakanlığına Hıfzısıhha Enstitülerinde gelen temizlik maddelerinin tetkikini isteyebilir. Sarf edilecek mal Yüklenici tarafından getirilir. Bu tetkiklerin ücretleri ve ulaşım ücretleri yüklenici tarafından ödenir. Yüklenici bu bilimsel rapora uymak zorundadır. Başkanlığımıza gelen malzemelerin tartımında Kurumumuz kantarı esas alınacaktır. Taşınır Mal Birimindeki ilgili memur tarafından telefonla veya faksla siparişi verilen malzeme Yüklenici firma tarafından olağanüstü haller dışında (deprem, yangın, sel felaketi vs.) mutlaka temin edilerek getirilecektir. Firmaya tanınan süre içinde malzeme gelmediğinde Başkanlığımız istediği yerden malzemeyi temin edecek, bu bedel yüklenici firmaya yapılacak ödemelerden kesilecek, yetmediği takdirde teminatından alınacaktır. Malzemelerin Başkanlığımıza nakli, yüklenip boşaltılması Yüklenici firmaya aittir. Teslim edilen malzemelerin kasa, torba, kutu, teneke vs. ambalajları sağlam ve temiz olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı-Şişli/İSTANBULL Darülaceze Başkanlığı Sadıka Sabancı Çok Amaçlı Salonu(Darülirfan Salonu)
b) Tarihi ve saati : 27.11.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ihale gün ve saatine kadar bütün kısımlar için belirtilen malzemelerin markaları belirtilerek liste halinde birim miktarından az olmamak üzere iki birim miktarı numune getirecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü temizlik malzemesi ve hasta bakım ürünleri alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL Darülaceze Başkanlığı Yönetim Binası 2 İhale ve Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR