ADANA DR. EKREM TOK RUH SAĞLIĞI HASTANESİ

Temizlik malzemeleri satın alınacaktır

ADANA DR. EKREM TOK RUH SAĞLIĞI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064149
Şehir : Adana / Çukurova
Yayınlandığı Gazeteler

BÖLGE 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/481618
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
82 Kalem Mal Alımı Temizlik Malzemeleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Evleri Mah. T.Özal Blv. No: 230 Çukurova/Adana
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI HASTANESİ

82 Kalem Temizlik Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/481618
1-İdarenin
a) Adresi : Belediye Evleri Mah. Turgut Özal Bulvarı No:230 01330 ÇUKUROVA/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3222390477 - 3222393209
c) Elektronik Posta Adresi : adanaruhsagdsl@ttmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
82 Kalem Mal Alımı Temizlik Malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Adana Dr Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Temizlik Malzeme Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.01.2020 tarihinde işe başlanılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Belediye Evleri Mah. T.Özal Blv. No: 230 Çukurova/Adana
b) Tarihi ve saati : 30.10.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, hangi kaleme fiyat verecek ise numunesi istenen malzemeye ait kendi hazırlayacakları numune teslim tutanağı karşılığında ihale saatinden önce Hastanemiz Satın alma Birimine teslim edeceklerdir.İmzalı numune teslim tutanağının bir sureti ihale dosyasına konulacaktır. Numunelerin üzerinde firma ismi, ihale sıra no ve malzemenin ismi okunaklı biçimde yazılacaktır. İhale komisyonu, en düşük tekliften başlayarak numuneleri değerlendirmeye alacaktır. Numunesi istenen malzemelerden numunesi olmayan firmanın o kaleme ait teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
Numunesi istenen kalemler:
1. AĞIR YAĞ KİR VE KAN ( PROTEİN ) ÇÖZÜCÜ TOZ, 3. CAM SİLME ÇEK ÇEK APARATI, 5. CAM SİLME PELUŞU, 6. CAM SİLME PELUŞU APARATI, 7. CAM TEMİZLEME SIVISI, 8. CİLA SÖKÜCÜ (KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ), 9. ÇAMAŞIR YIKAMA TOZU(ANA YIKAMA MADDESİ),10. ÇEKPAS(ÇEKSİL), 11. ÇAMAŞIR YUMUŞATICI, 17. FARAŞ TAKIMI, 19. ISLAK PASPAS KISKACI, 20. İPLİK PASPAS, 21. KAĞIT HAVLU, 22. ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ, 23. KLOR TABLET, 24. LAVABO AÇICI GRANÜL, 25. LAVABO FIRÇASI, 26. LAVABO POMPASI, 27. MİNERALLİ OVMA SIVISI, 28. MOP APARATI (60 cm), 29. MOP APARATI(80 cm), 30. MOP BEZİ KURU (MAVİ-BEYAZ RENK) 60 cm, 31. MOP BEZİ KURU (MAVİ-BEYAZ RENK) 80 cm, 32. ODA PARFÜMÜ, 36. SIVI EL SABUNU ANTİBAKTERİYEL, 37. TEMİZLİK TOZ BEZİ KIRMIZI, 38. TEMİZLİK TOZ BEZİ MAVİ, 39. TEMİZLİK TOZ BEZİ SARI, 40. TEMİZLİK TOZ BEZİ YEŞİL,
41. TEMİZLİK ELDİVENİ, 46. TUVALET KAĞIDI, 47. TUVALET KAĞIDI (DİSPENSERLAR İÇİN İÇTEN ÇEKMELİ), 48. TUVALET KAĞIDI APARATI (DİSPENSER KAPAKLI), 49. WC POMPASI, 50. YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ (OTOMAT MAKİNELER İÇİN), 51. Z KAT KAĞIT HAVLU APARATI, 52. Z KAT KAĞIT HAVLU,
53. YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ, 54. SIVI SABUN APARATI, 61. SEDYE ÖRTÜSÜ (TEK KULLANIMLIK), 63. TIRAŞ BIÇAĞI TEK BIÇAKLI (YÜZ İÇİN), 65. SAÇ TARAĞI (BAYAN), 66. SAÇ ŞAMPUANI, 67. DİŞ FIRÇASI, 68. DİŞ MACUNU, 69. FOTOSELLİ KAĞIT HAVLU, 71.ÇÖP POŞETİ EVSEL ATIK SİYAH 80*110 cm, 72. ÇÖP POŞETİ EVSEL ATIK SİYAH 65*80 cm, 73. ÇÖP POŞETİ GERİ DÖNÜŞÜM ( MAVİ )80*110 cm, 74. ÇÖP POŞETİ TIBBİ ATIK( KIRMIZI) 65*80 cm, 75. ÇÖP POŞETİ TIBBİ ATIK(KIRMIZI) 80*110 cm, 76. ÇÖP TORBASI (KÜÇÜK), 77. ÇÖP POŞETİ (SARI) 80*110 cm, 78. BİT SPREYİ (SAÇ SPREYİ), 79. TIRNAK MAKASI
İhalenin 36.kaleminde yer alan Sıvı El Sabunu Antibakteriyel için Biyosidal Ürün Ruhsatı verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (C-Blok Satınalma Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR