ETİLER HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜD.

Temizlik malzemeleri satın alınacaktır

ETİLER HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜD.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960051
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 11.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/105464
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Nispetiye Cad. No:117 Pk 34337 Etiler/Beşiktaş/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ

HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ-ETİLER AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARITemizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/105464

1-İdarenin
a) Adresi : Etiler Nispetiye Cad. No: 117 34337 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122571046 - 2122659150
c) Elektronik Posta Adresi : etiler.hybrm@ailevecalisma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 50 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Nispetiye Cad. No:117 34337 Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
c) Teslim tarihi : 01.05.2019-31.12.2019 tarihleri arası partiler halinde İdarenin belirlediği ihtiyaç listesine göre en az üç takvim günü önceden yazılı faks mesajı ile (formatlı) haberdar edilecek olan yüklenici yazılı talep konusu malzemeyi tam ve eksiksiz temin ederek, istenilen ürünleri her bir ürün için idarenin teslimat tarihi olarak belirlediği gün ve saatte idare ve yüklenicinin birlikte imzalayacağı tartım, sayım ve geçici kabul tutanağı karşılığında irsaliye ile İdari Şartnamenin 2. Maddesinin (ç) bendinde belirtilen adreslerdeki temizlik malzemesi deposuna teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Nispetiye Cad. No:117 Pk 34337 Etiler/Beşiktaş/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 27.03.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale konusu 50 kalem temizlik malzemelerinin teknik şartnamede belirtilen teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla her bir ürün için 1 adet numune sunulması zorunludur.
Numunelerin üzerlerinde birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarası ve firma kaşesi bulunacaktır.
İhale komisyonu tarafından numunelerin incelenmesi aşamasında; getirilen numuneler ihale komisyonu tarafından el ve göz ile incelenerek görsel olarak da değerlendirilecektir.
Görsel incelemede beğenilmeyen numunelerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Numunelerin niteliğine ve teknik şartnamede istenen özelliklerine dair ürün üzerinden yeterli düzeyde bilgi edinilememesi durumunda istekliden bu durum için 3 iş günü süre verilerek bu ürünün teknik özelliklerine ilişkin belge getirmesi istenecektir.
Teknik şartnamede ihale dosyasında sunulması istenen belgeler ile sözleşme aşamasında istenen belgeler ayrı ayrı belirtilmiştir.
İhale dosyasına koyulması istenilen belgeler İhale Teklif Zarfı içerisinde sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Nispetiye Cad. No:117 Pk 34337 Etiler/Beşiktaş/İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Nispetiye Cad. No:117 Pk 34337 Etiler/Beşiktaş/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR