SARAY ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik malzemeleri satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00811055
Şehir : Ankara / Pursaklar
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 25.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/247678
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
72 Kalem Temizlik Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Osmangazi Mah.Şükrü Saraçoğlu Cad.No 4 Pursaklar/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ-SARAY AİLE VE SOSYAL
POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Kuruluşumuzda koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın ve çalışan personellerimizin 2018 yılı 72 kalem muhtelif temizlik malzemeleri ve benzeri malzemeleri alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/247678

1-İdarenin

a) Adresi

:

Saray Osmangazi Mah. Şükrü Saraçoğlu Cad.no:4 SARAY PURSAKLAR/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123930048 -

c) Elektronik Posta Adresi

:

hturk19@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

72 Kalem Temizlik Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşmeyi müteakip kuruluş müdürlüğümüzün talebine göre peyderpey 31/12/2018 tarihine kadar teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Osmangazi Mah.Şükrü Saraçoğlu Cad.No 4 Pursaklar/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

19.06.2018 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhalesi yapılacak olan mallarla ilgili Teknik Şartnamede yer alıp aşağıda dökümü yapılan belge ve formların ihale dosyasında sunulması zorunludur.
A- FİRMALARDAN İSTENİLEN BELGELER
1)-13,36,62,63,64,67 sıra nolu ürünler için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumundan alınmış Biyosidal Ürün ruhsatının ihale dosyasında sunulması zorunludur.
2)-19,20,21,23,24,25,26,37,40,41,44,65,66,69,70,71,72 Sıra Nolu Ürünler için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumundan ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınan bildirim belgesi olmalı ve istekli firmanın belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
3)-11,12,35,38 Sıra Nolu Ürünler için Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Kozmetik bildiriminin yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
4)-11,12,13,35,38,62 Sıra Nolu ürünler için Üretici firmaya ait TSE İyi Üretim Uygulamaları Uygunluk Belgesi(GMP) belgesi olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
5)-7,8,9,10,13,20,21,25,26,27,28,36,37,38,44,71 Sıra Nolu ürünler için Türk Standartları Enstitüsünce verilen TSE ya da TSEK belgesi olmalı ve istekli firmanın belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
6)-11,12,13,19,20,21,24,25,26,35,36,37,38,41,44,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72 sıra nolu ürünler için 16 maddelik MSDS raporu bulunmalı (26 Aralık 2008 Tarihli, 27092 Mükerrer Sayılı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun),TSE’den/AKREDİTE Kuruluşlardan alınan ürün güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikası bulunmalı ve MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalıdır. Sertifika sahibinin imza beyanı olmalı, istekli bu belgeleri ihale dosyasında sunmalıdır.
7)-11,12,13,19,20,21,24,25,26,35,36,37,38,41,44,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72 sıra nolu ürünler için Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
8)-34,35, sıra nolu ürünler için üretici firma ÇEVKO üyelik belgesi olmalı ve istekli firmanın belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
9)-1,2,7,8,9,10,11,12,13,19,20,21,24,25,26,27,28,35,36,37,38,41,43,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72 sıra nolu ürünler için İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
10)-13,19,20,21,24,25,26,36,38,41,44,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72 sıra nolu ürünler için Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
11)-7,8,9,10 sıra nolu kalemler için Ürünün fiziksel test sonuçlarını gösteren üretici firma yetkilisince kaşelenmiş, imzalanmış Ürün Kimlik Belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan 72 kalem malzemenin Teknik Şartnameye uygun olarak, orjinal ambalajlarında her üründen (iki) 2'şer adet numuneyi ihale saatinde önce bir defada Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Numunelerin görülerek teslim alındığına ilişkin 'Numune Teslim Tutanağı' idare yetkilisi ve istekli temsilcisi tarafından imzalanarak teklif zarfına konulacaktır. Numune Teslim Tutanağı olmayan ve numunesi eksik olan firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. Müdürlüğümüz numuneleri denemek amacıyla kullanabilir. İstekliler kullanılan numuneler için müdürlüğümüzden hak talep edemez
İhale tarihinden sonra numunesi tamam olan firmaların numuneleri İhale Komisyonunca yapılacak incelemede; numunesi Teknik Şartnameye uygunluk göstermeyen firmaların teklifleri fiyat avantajına bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen Temizlik Malzemesi işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Osmangazi Mah.Şükrü Saraçoğlu Cad.No 4 Pursaklar/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR