İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Temizlik malzemeleri alınacaktır

İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129642
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 13.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/63810
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. Kısım 4 Kalem 2. Kısım 5 Kalem 3.Kısım 10 Kalem 4. Kısım 3 Kalem 5. Kısım 4 Kalem 6.Kısım 4 Kalem Toplam 30 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
E.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Kampüs İçi Bornova/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ


EÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının İhtiyacı Olan Temizlik Malzemeleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/63810

1-İdarenin
a) Adresi : Ege Üniversitesi Kampüs Içi -- 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323113624 - 2323113695
c) Elektronik Posta Adresi : sksdbtahakkuk@mail.ege.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım 4 Kalem 2. Kısım 5 Kalem 3.Kısım 10 Kalem 4. Kısım 3 Kalem 5. Kısım 4 Kalem 6.Kısım 4 Kalem Toplam 30 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kampüs İçi BORNOVA/İZMİR (Ana depo)
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalandığının,idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese ,yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal sipariş miktarı teslim edilmek kaydıyla malzemenin tamamını 31.05.2020 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : E.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Kampüs İçi Bornova/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 05.03.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
1. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2. Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
5. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Adayın ve İsteklinin İmalatçı olduğunu gösteren yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler 1.kısım için ;
1-Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası

2-TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)

belgelerinden birini sunması gerekmektedir.

2.Kısım için;

1-Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası

2-TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)

3-Üretim İzin Belgesi

belgelerinden birini sunması gerekmektedir.

3.Kısım İçin ;
1-Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

2-TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)

3-Sağlık Bakanlığı Üretim İzin Belgesi
belgelerinden birini sunması gerekmektedir.


4.Kısım İçin ;
1-Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

2-TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)

3-Sağlık Bakanlığı Üretim İzin Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bildirim Kayıt Belgesi

belgelerinden birini sunması gerekmektedir.
5.kısım
1-Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

2-TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)
belgelerinden birini sunması gerekmektedir.
6. Kısım İçin;
1-Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

2-TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)

3-Sağlık Bakanlığı Üretim İzin Belgesi
belgelerinden birini sunması gerekmektedir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
A) İstekliler, teknik şartnameye uygun mal vereceklerine dair teknik şartnameyi onaylayarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır. Teknik Şartnameyi onaylamayan istekliler komisyonumuzca değerlendirme dışı bırakılacaktır.
B)İstekliler, teklif edeceği kısımlara ait kalemlerin numunelerini ihale tarihinden bir gün önce E.Ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kampüs İçi İhale Servisi 1. Kat'a hazırlayacakları bir tutanakla teslim edeceklerdir.Numunelerini teslim etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.İsteklilerin teklif ettiği kalemlere ait numulerin teknik şartnameye uygun olmaması durumunda o kısımlara ait teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.İhale Komisyonunca ekonomik açıdan en anavtajlı teklif sahiplerinin belirlenmesinden sonra, bu isteklilere ait numuneler İdaremizde kalacaktır.
C)İstekliler teklif ettikleri ürünlerin marka ve modelini (varsa) ayrı bir belge olarak sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 5.KISIM kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar E.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Kampüs İçi Bornova/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR