KKK. 1. PİYADE EĞİTİM TUGAY İHALE KOMİSYON BŞK.

Temizlik malzemeleri alınacaktır

KKK. 1. PİYADE EĞİTİM TUGAY İHALE KOMİSYON BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943763
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA HABER 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/39949
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.KISIM BANYO SABUNU (160GR) 1500 KG.- 2.KISIM ŞAMPUAN SAÇ (200 ML) 12000 ADET -3.KISIM KÖPÜK TIRAŞ (100ML)15000 ADET -4.KISIM DİŞ MACUNU (100 ML) 15000 ADET -5.KISIM BANYO TIRAŞ TEK BIÇAKLI 30000 ADET -6.KISIM TIRAŞ BIÇAĞI 3 BIÇAKLI 30000 ADET.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
1'İNCİ KOMANDO EĞİTİM TUG.K.LIĞI ALBAY ARİF SEYHUN KIŞLASI (BATI KIŞLA) MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
1'NCİ KOMANDO EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI (6 KALEM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/39949
1-İdarenin
a) Adresi : Akmescit Mah. İzmir Cad. (BATI KIŞLA) 45000 YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362378841 - 2362316999
c) Elektronik Posta Adresi : oulucay@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM BANYO SABUNU (160GR) 1500 KG.- 2.KISIM ŞAMPUAN SAÇ (200 ML) 12000 ADET -3.KISIM KÖPÜK TIRAŞ (100ML)15000 ADET -4.KISIM DİŞ MACUNU (100 ML) 15000 ADET -5.KISIM BANYO TIRAŞ TEK BIÇAKLI 30000 ADET -6.KISIM TIRAŞ BIÇAĞI 3 BIÇAKLI 30000 ADET.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1'İNCİ KOMANDO EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI TAŞINIR TÜKETİM 411 MAL SAYMANLIĞI MANİSA
c) Teslim tarihi : MALZEMELER DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR VE HER PARTİ NUMARASI AYRI DEGERLENDİRİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 1'İNCİ KOMANDO EĞİTİM TUG.K.LIĞI ALBAY ARİF SEYHUN KIŞLASI (BATI KIŞLA) MANİSA
b) Tarihi ve saati : 25.02.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 1'İNCİ KOMANDO EĞİTİM TUG.K.LIĞI ALBAY ARİF SEYHUN KIŞLASI (BATI KIŞLA) MANİSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1'İNCİ KOMANDO EĞİTİM TUG.K.LIĞI ALBAY ARİF SEYHUN KIŞLASI (BATI KIŞLA) MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR