KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik makinesi satın alınacaktır

KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890420
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

DERİNCE EKSPRES 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/559237
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.Kısım: 1- 1 Adet Binicili Zemin Yıkama Makinesi, 2- 12 Adet Elektrikli Zemin Yıkama Makinesi 2.Kısım: 1- 5 Adet Cila Makinesi, 2- 2 Adet Merdiven Cila Makinesi 3.Kısım: 1- 20 Adet Elektrikli Süpürge Ofis Kuru Tip 4.Kısım: 1- 15 Adet Kat Arabası Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.11.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü A/Blok 2. Kat Brifing Salonu İbni Sina Mah. İstiklal Cad. No:304 41900 Derince KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

6 KALEM TEMİZLİK MAKİNESİ
KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


6 Kalem Temizlik Makinesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/559237

1-İdarenin
a) Adresi : Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No:304 41900 DERİNCE/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623157202 - 2623157203
c) Elektronik Posta Adresi : kocaeliikmal@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Kısım: 1- 1 Adet Binicili Zemin Yıkama Makinesi, 2- 12 Adet Elektrikli Zemin Yıkama Makinesi 2.Kısım: 1- 5 Adet Cila Makinesi, 2- 2 Adet Merdiven Cila Makinesi 3.Kısım: 1- 20 Adet Elektrikli Süpürge Ofis Kuru Tip 4.Kısım: 1- 15 Adet Kat Arabası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğünün göstereceği yere teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7 takvim günü içerisinde mal teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü A/Blok 2. Kat Brifing Salonu İbni Sina Mah. İstiklal Cad. No:304 41900 Derince KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 23.11.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teknik Şartnamede belirtildiği haliyle "Servis: Kocaeli İl Sınırları içerisinde" olacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk Lirası) karşılığı KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kocaeli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine ihale dokuman bedeli olarak yatırıldığına dair makbuz ibraz edilecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İbni Sina Mah. İstiklal Cad. No:304 41900 Derince KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR