DARICA FARABİ DEVLET HASTANESİ

Temizlik, kırtasiye ve mefruşat malzemesi satın alınacaktır

DARICA FARABİ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01024930
Şehir : Kocaeli / Darıca
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 16.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/331067
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
46 Kalem Temizlik,Kırtasiye Mefruşat Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi F.Çakmak Mh.Dr.Zeki Acar Cad.No:62 DARICA-KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

46 KALEM TEMİZLİK KIRTASİYE MEFRUŞAT MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-DARICA FARABİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


46 KALEM TEMİZLİK KIRTASİYE MEFRUŞAT MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/331067

1-İdarenin
a) Adresi : FEVZI ÇAKMAK MAH. DR.ZEKI ACAR CAD. 62 41700 DARICA/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2626564344 - 2626564348
c) Elektronik Posta Adresi : daricadh_ihale@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 46 Kalem Temizlik,Kırtasiye Mefruşat Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ayniyat Depo
c) Teslim tarihi : Ürünler, sözleşme süresi içerisinde en az 1 (bir), en fazla 3 (üç) sipariş ile peyderpey olarak teslim alınacaktır (İş artışı ve/veya iş eksilişleri hariç). Öngörülemeyen durumlar olması halinde idare teslimat programında ve sipariş sayılarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Malzemeler yazılı siparişi takiben 15 (onbeş) gün içerisinde teslim edilecektir. Sipariş edilen miktar kadar malzeme teslim alınacak, fazla miktar alınmayabilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi F.Çakmak Mh.Dr.Zeki Acar Cad.No:62 DARICA-KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 08.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malzemeler için (2,22,23,24,25,26,28,29,39.kalemler hariç) numune verilmelidir. Numuneler tek seferde zarf,paket ,koli gibi ağzı kapalı ambalaj olarak;firma bilgilerini eksiksiz içerecek şekilde düzenlenerek ; Satınalma /Tıbbi Sarf Depo Birimine veya teklif zarfı ile birlikte teslim edilecektir;sonradan getirilen numuneler kabul edilmeyecektir. Numuneler için ücret talep edilmeyecektir.
2,22,23,24,25,26,28,29,39. kalemler için teknik şartnameye uygunluk belgesi ve tanıtıcı katalog/broşür ihale dosyasına eklenecektir.Bu kalemler için İhale komisyonu tarafından, teklif edilen malzemelerin teknik özelliklerinin değerlendirilmesi için ihale sürecinde numune talebinde bulunulabilir. İstekliye numune talebi EKAP üzerinden yazılı olarak yapılır. Numune talebinin istekliye tebliğini takip eden 5 (beş) gün içinde istekli tarafından teknik şartname kriterleri doğrultusunda Hastanemize numune teslim edilecektir.Belirtilen süre içerisinde numune getirmeyen veya numuneleri uygun bulunmayan İsteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi F.Çakmak Mh.Dr.Zeki Acar Cad.No:62 DARICA-KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR