MSB.42.BKM.FB.MD.LÜĞÜ. İHL.KOM.BŞK.LIĞI.

Temizleme solventi satın alınacaktır

MSB.42.BKM.FB.MD.LÜĞÜ. İHL.KOM.BŞK.LIĞI.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00887968
Şehir : Çanakkale / Gelibolu
Yayınlandığı Gazeteler

AYYILDIZ 02.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BÜYÜK ZAFER 02.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/546955
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TEMİZLEME MADDESİ (TEMİZLEME SOLVENTİ) 220 GALON
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
42'nci Bkm. Fab. Md.lüğü İhale Salonu Gelibolu/ ÇANAKKALE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

42'NCİ BKM.FAB.MD.LÜĞÜ MSB. GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

TEMİZLEME MADDESİ (TEMİZLEME SOLVENTİ ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/546955
1-idarenin
a) Adresi : Alaeddin Mah. Armatör Yakup Aksoy Caddesi No:22 GELİBOLU/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2865660989 - 2865668740
c) Elektronik Posta Adresi : 42bakimfabrikaihl@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP /
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : TEMİZLEME MADDESİ (TEMİZLEME SOLVENTİ) 220 GALON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 42'nci Bakım Fabrika Md.lüğü Taşınır- 125 Mal Saymanlığı Depoları Gelibolu / Çanakkale
c) Teslim tarihi : idare tarafından yükleniciye ayrıca bir işe başlama tebligatı verilmeyecek Mallar defaten (tek partide ) teslim alınacaktır. 10.3.2 Malın teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 10 (ON) takvim günüdür.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer : 42'nci Bkm. Fab. Md.lüğü İhale Salonu Gelibolu/ ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 13.11.2018 - 10:30
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı 42'nci Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Gelibolu/ÇANAKKALE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 42'nci Bkm.Fab.Md.lüğü İhale Komisyon Başkanlığı Gelibolu/ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR