ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temel ve alt temel malzeme alınacaktır

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00938475
Şehir : Gaziantep / Şahinbey
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP REFERANS 05.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/23882
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 1 inç'lik (0,25) temel malzemesi (Kalker) 150000 TON Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 1-3 inç'lik (0,60) temel malzemesi ( Kalker-Balans) 50000 TON Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kolejtepe Mah. Yeşil Cami Cad. No:8 Şahinbey / Gaziantep
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMEL VE ALT TEMEL MALZEME ALIMI İŞİ
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

TEMEL VE ALT TEMEL MALZEME ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/23882
1-İdarenin
a) Adresi : Kolejtepe Mahallesi Yesil Cami Caddesi No: 8 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422321111 - 3422323445
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@sahinbey.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 1 inç'lik (0,25) temel malzemesi (Kalker) 150000 TON Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 1-3 inç'lik (0,60) temel malzemesi ( Kalker-Balans) 50000 TON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Nakliye dahil olduğundan, söz konusu malzemelerin, idarenin Mavikent Mahallesinde bulunan mevcut asfalt şantiyesi stok sahasına veya 2019 yılı içerisinde asfalt şantiyesinin yerinin değiştirilmesi planlandığından, yer değişikliğinin gerçekleşmesi halinde malzemelerin, Yeşilkent Mahallesi bölgesinde kurulacak olan yeni asfalt şantiyesi stok sahasına nakli için idare tarafından ek bir nakliye farkı ödenmeyecektir. Malzeme tartımı yapılarak kamyonların kantar fişleri elektronik cihaz çıktısı olacak ve hiçbir şekilde manuel tartı fişi kabul edilmeyecektir. Alınacak malzemenin tartılacağı kantarın önceden idareye bildirilmesi zorunlu olup, ilk tartım işinde kalibrasyon yapılması ve takip eden her üç ayda bir akredite kuruluş tarafından kalibrasyon işleminin yapılarak idareye bildirilmesi ve bu kapsamda her türlü kantar değişikliği arıza, elektrik kesintisi vb. durumların idareye bildirilmesi zorunludur.
c) Teslim tarihi : İşe başlama; sözleşme imzalandıktan sonra 5 iş günü içerisinde malzeme nakline başlanacaktır. Malzemeler idarenin siparişine istinaden, en geç 1 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. İşin bitim tarihi 24/12/2019 ‘dur. İşin süresi içinde tamamlanmaması halinde yasal cezai işlemler uygulanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kolejtepe Mah. Yeşil Cami Cad. No:8 Şahinbey / Gaziantep
b) Tarihi ve saati : 11.03.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Malzemenin Temin Edileceği ocak ve işletme ruhsatı Gaziantep İli sınırları içerisinde yer alacaktır. Söz konusu Ocak ve İşletme ruhsatı yüklenici adına olacaktır. İlgili belgeler teklif dosyasında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şahinbey İlçe Belediyesi - Destek Hizmetler Müdürlüğü - İhale Takip Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şahinbey Belediyesi -Destek Hizmetler Müdürlüğü- İhale Takip Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR