EÜAŞ 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Tekstil kortlu konveyör bantları ve makara bant için eklem malzemeleri alınacaktır

EÜAŞ 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01139559
Şehir : Çanakkale / Çan
Yayınlandığı Gazeteler

ÇANIN SESİ 26.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/102325
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1-Tekstil kortlu konveyör bant 2500 Metre 2-Tekstil kortlu konveyör bant 1450 Metre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu Çan/Çanakkale
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKSTİL KORTLU KONVEYÖR BANTLARI İLE HER MAKARA BANT İÇİN ÜCRETSİZ VERİLECEK EKLEM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD.

EÜAŞ/18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, miktarı ve teknik özellikleri belirtilen tekstil kortlu konveyör bantları ile her makara bant için ücretsiz verilecek eklem malzemelerinin imali ve teslimi işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/102325

1-İdarenin
a) Adresi : ÇAN/ÇANAKKALE ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2864353370 - 2864353375
c) Elektronik Posta Adresi : cantermik@euas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-Tekstil kortlu konveyör bant 2500 Metre 2-Tekstil kortlu konveyör bant 1450 Metre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : EÜAŞ/18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
c) Teslim tarihleri : Tekstil kortlu bantların İşletme Müdürlüğüne teslim süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 (doksan) takvim günüdür. Yapılan testler ve düzenlenen EN 10204/ 3.2 sertifikasının orijinalleri, İşletmeye ulaştığı tarih ile İşletmenin test sonuçlarının değerlendirmesi arasında geçen süre teslim süresine dâhil değildir. Sevk emrinin verildiği tarihten itibaren (sevk emrinin tarihi dâhil), söz konusu malzemelerin işletme ambarlarına 7 takvim günü içerisinde gelmemesi halinde, bu tarihten itibaren geçen süre teslim süresine eklenecektir. Yukarıda belirtilen süreden daha geç teslimat öneren teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Her kalemi tam olmak kaydıyla kısmi teslimat kabul edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu Çan/Çanakkale
b) Tarihi ve saati : 19.03.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
TS EN ISO 14890 standardı ve bu standardın refere ettiği standartlara uygun olarak imal edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :
Üretim kapasite raporu (Üretim kapasite miktarı, şartname konusu tekstil kortlu bantlar için en az 16.000 metre/yıl imal edilebildiğini ihtiva etmelidir.)
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İstekliler aşağıda a, b ve c bentlerinde belirtilen belgelerden birini tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir. Söz konusu belgelerden birini teklif ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
a- Teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi,
b- Teknolojik ürün deneyim belgesi,
c- İşin özel imalat süreci gerektirmesi nedeniyle alım konusu işe ilişkin üretim kapasite raporu (Üretim kapasite miktarı, şartname konusu tekstil kortlu bantlar için en az 16.000 metre/yıl imal edilebildiğini ihtiva etmelidir.)
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
İstekliler aşağıda a, b ve c bentlerinde belirtilen belgelerden birini tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir. Söz konusu belgelerden birini teklif ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
a- Teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi,
b- Teknolojik ürün deneyim belgesi,
c- İşin özel imalat süreci gerektirmesi nedeniyle alım konusu işe ilişkin üretim kapasite raporu (Üretim kapasite miktarı, şartname konusu tekstil kortlu bantlar için en az 16.000 metre/yıl imal edilebildiğini ihtiva etmelidir.)
4.3.4.
4.3.4.1. Kaliteye ilişkin belgeler:
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3.4.2. Standarda ilişkin belgeler:
Yüklenici, Tekstil Kortlu Bantlarla ilgili TSE veya ISO 9001:2008 kalite güvence sistem belgesini sözleşme aşamasında İşletme Müdürlüğümüze sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Benzer işler:
-Her türlü tekstil kortlu bantların imalatını veya satışını yapmış olmak,
-Her türlü çelik kortlu bantların imalatını veya satışını yapmış olmak,
Yukarıda belirtilen işlerden birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Çan/Çanakkale adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR