ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Teknik servis ve iş güvenliği malzemeleri satın alınacaktır

ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038492
Şehir : İstanbul / Esenler
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/376082
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
150 Kalem Teknik Servis Malzemesi, 13 Kalem İş Güvenliği Malzemesi, 5 Kalem Hepa Filtre ve 1 Kalem Dect Telefon Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

150 KALEM TEKNİK SERVİS MALZ. 13 KALEM İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. 5 KALEM HEPA FİLTRE VE 1 KALEM DECT TELEFON ALIMI

İSTANBUL ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ

Esenler KDCH Hastanesi İhtiyacı Olan 150 Kalem Teknik Servis Malzemesi, 13 Kalem İş Güvenliği Malzemesi, 5 Kalem Hepa Filtre ve 1 Kalem Dect Telefon Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/376082

1-İdarenin

a) Adresi

:

Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler ESENLER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124403900 - 2126291303

c) Elektronik Posta Adresi

:

esenlerkdch.satinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

150 Kalem Teknik Servis Malzemesi, 13 Kalem İş Güvenliği Malzemesi, 5 Kalem Hepa Filtre ve 1 Kalem Dect Telefon
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Hastanemiz Ayniyat ve Biyomedikal depolarına raf teslimi

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin süresi her ne kadar 9.1. maddede 4 (Dört) ay olarak belirtilmiş olsa da sözleşme 31.12.2019 tarihinde sona erecektir. İdarenin talebi üzerine verilecek siparişler mesai saatleri içerisinde ilgili depolara raf teslimi yapılacaktır. Sözleşme süresince peyder pey alım yapılacak olup tüm siparişler yazılı olarak faks, e-mail, elden veya postadan herhangi bir yol ile verilebilecektir. Sipariş tarihinden itibaren 10 takvim günü içerisinde malzemeler ilgili depoya raf teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

28.08.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a)İstekliler teklif ettikleri ürüne ilişkin teknik şartnameye birebir uygun olarak teknik şartnamede belirtilen şekilde numunelerini (İhale Komisyonu gerek gördüğü takdirde birden fazla numune isteyebilir.) ihale tarihi de dahil olmak üzere 3(üç) iş günü içerisinde idaremiz satınalma birimine tutanakla birlikte teslim edeceklerdir. Teslim edilmeyen numune kalemlerine yapılan teklifler geçerli sayılmayacaktır.. Firmaların teklif ettikleri malzemelere ait numunelerin üstüne kaçıncı kaleme ait malzeme olduğu ve firmanın adı yazılmalıdır. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
b)Kesinleşen ihale kararının firmalara tebliğinden itibaren 2 ( iki ) ay içerisinde teslim alınmayan numunelerden (sözleşme imzalanan ve itiraza konusu olan numuneler hariç) idaremiz sorumlu olmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR