DİCLE ÜNİV. HASTANE BAŞHEKİMLİĞİ

Teknik Bakım Sarf Malzemeleri satın alınacaktır

DİCLE ÜNİV. HASTANE BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978774
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ DİYARBAKIR 09.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/163214
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
67 Kalem Malzeme(Teknik Bakım Sarf Malzemeleri,10.000 TOP A4 Kağıdı,Çim Biçme Makinesi,Barkod Cihazı,Berber Sarf Malzemeleri,Hassas Terazi,Pager Cihazı,Sıra Takip Çağrı Sistemi,ve Para Sayma Makinesi) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliği Ambarı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliği Konferans Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
TEKNİK BAKIM SARF MALZEMELERİ, A4 KAĞIDI,ÇİM BİÇME MAKİNESİ,BARKOD CİHAZI,BERBER SARF MALZEMELERİ,HASSAS TERAZİ,PAGER CİHAZI,SIRA TAKİP ÇAĞRI SİSTEMİ,VE PARA SAYMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR


Teknik Bakım Sarf Malzemeleri,10.000 TOP A4 Kağıdı,Çim Biçme Makinesi,Barkod Cihazı,Berber Sarf Malzemeleri,Hassas Terazi,Pager Cihazı,Sıra Takip Çağrı Sistemi,ve Para Sayma Makinesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/163214

1-İdarenin
a) Adresi : DICLE ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ SUR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122488001/4478 - 4122488520
c) Elektronik Posta Adresi : hsalma@dicle.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 67 Kalem Malzeme(Teknik Bakım Sarf Malzemeleri,10.000 TOP A4 Kağıdı,Çim Biçme Makinesi,Barkod Cihazı,Berber Sarf Malzemeleri,Hassas Terazi,Pager Cihazı,Sıra Takip Çağrı Sistemi,ve Para Sayma Makinesi)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliği Ambarı
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 24 aydır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliği Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati : 30.04.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik Şartnameye Cevap Yazısı Teklif Zarfında Sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliği Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliği Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR