SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tedavi ve teşhis aletleri satın alınacaktır

SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01082746
Şehir : Samsun / Atakum
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE GERÇEK 14.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/578369
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 kalem teşhis ve tedavi aletleri alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü- Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 123 Atakum - SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEDAVİ VE TEŞHİS ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ


Tedavi ve teşhis aletleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/578369

1-İdarenin

a) Adresi

:

Atatürk Bulvarı No:123 55200 ATAKUM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3624374700 - 3624376034

c) Elektronik Posta Adresi

:

samsun@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

14 kalem teşhis ve tedavi aletleri alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İl Müdürlüğümüze bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 gün içinde İl Müdürlüğümüze bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine teslim edilecektir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü- Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 123 Atakum - SAMSUN

b)Tarihi ve saati

:

03.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

  • İstekliler hem kendileri hemde yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmaların garanti süresince, cihazların kataloğunda belirtilen periyotlarda, yedek parça dahil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetini garanti kapsamında ücretsiz olarak sağlayacağını belgelemelidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

  • İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TİTUBB) ve Ürün Takip Sistemine(ÜTS) kayıt gerektirmeyen ürünleri, ihale teklif dosyasında sunacakları belge ile belirtmek zorundadırlar.

Kayıt gerektiren ürünler için ise;

  • İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TİTUBB) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgelerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

  • İstekliler tarafından teklif edilen ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TİTUBB) kayıtlı olmalıdır ve istekliler bu belgeleri teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

  • İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin UBB bar kod numaralarını, marka ve modellerini ihale dosyasında sunmak zorundadır.

  • İstekliler tarafından teklif edilen ürünler için üretici/ ithalatçı veya bayii olarak T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TİTUBB) ve Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018/26 sayılı Genelgesinin 2. Bölümü Tıbbi Cihaz Alım Esasları, 2.2. maddesine istinaden, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında vermek zorundadır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  • İstekliler teklif edilen eletlere ait katalog ve fotoğraflar ile teknik şartnameye madde madde cevapları ve açıklamaları içeren belgeleri teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü- Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 123 Atakum - SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR