NAZİLLİ E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU-GENEL BÜTÇE AMBAR BİRİMİ

Tavuk ürünleri ve ekmek alınacaktır

NAZİLLİ E TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU-GENEL BÜTÇE AMBAR BİRİMİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01088663
Şehir : Aydın / Nazilli
Yayınlandığı Gazeteler

ADALET 22.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/581059
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
400 gr ekmek 500000 adet,tavuk ürünleri
İşin Yapılacağı Yer
:
Efeler/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
YILDIZTEPE MAH. 15 SOKAK NO:99 NAZİLLİ/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

NAZİLLİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E TİPİ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Mal Malzeme Alım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19 ncu Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edileceklerdir.
1- İdarenin
ADRESİ TELEFON NO FAKS NUMARASI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
YILDIZTEPE MAH. 15 SOKAK NO:99 NAZİLLİ/AYDIN 0-256-318 00 22 256-318 00 27 ab160812@adalet.gov.tr
2-İhale Konusu Malın 3-İhalenin
S.NO İHALE NİTELİĞİ VE TÜRÜ MİKTARI TESLİM YERİ TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ YAPILACAĞI YER İHALE İHALE
KAYIT NO: TARİHİ SAATİ
1 2019/581059 TAVUK ÜRÜNLERİ 2 KALEM NAZİLLİ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 01.01.2020-31.12.2020 NAZİLLİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 18.12.2019 15:00
2 2019/593067 400 GR EKMEK 500000 ADET 01.01.2020-31.12.2020 18.12.2019 16:00
İhale Konusu malın niteliği türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dökümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tesdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
1-2019/581059 İKN Tavuk Ürünleri alımı için:
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından
az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum Kuruluşlar ile Özel Sektöre verilen her türlü gıda alımına yönelik İş Deneyim Belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhalelere sadece yerli istekliler katılabilecektir.2019/581059 İKN Tavuk ürünleri alımı için yerli malı teklif eden yerli istekliye
ihalenin tamamında %5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uyguylanacaktır..
7. İhale dökümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nazilli E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Yıldıztepe mah.15 sok.No:99 NAZİLLİ/AYDIN
adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür..
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalelerde elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR