ESKİŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Tavuk eti ve tavuk ürünleri satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/607114
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 KALEM TAVUK ETİ VE TAVUK ÜRÜNLERİ SATIN ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ESKİŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA MAHALLESİ GÜVENİR SOKAK NO: 3 26230 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

9 KALEM TAVUK ETİ VE TAVUK ÜRÜNLERİ SATIN ALIMI

ESKİŞEHİR AÇIKCEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
9 KALEM TAVUK ETİ VE TAVUK ÜRÜNLERİ SATIN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/607114
1-İdarenin
a) Adresi : GAZİPASA MAHALLESI GÜVENİR SOKAK NO:3 26230 MERKEZ TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 02223222019 - 02223239899
c) Elektronik Posta Adresi : eskisehir.acik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 KALEM TAVUK ETİ VE TAVUK ÜRÜNLERİ SATIN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ESKİŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE AMBARI SOĞUK HAVA DEPOSUNA MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU NEZARETİNDE TESLİM ALINACAKTIR.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.01.2019 tarihinden itibaren başlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA MAHALLESİ GÜVENİR SOKAK NO: 3 26230 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 12.12.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ESKİŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA MAHALLESİ GÜVENİR SOKAK NO: 3 26230 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESKİŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA MAHALLESİ GÜVENİR SOKAK NO: 3 26230 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR