TAVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tavas Belediyesi akaryakıt ürünleri satın alacaktır

TAVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907552
Şehir : Denizli / Tavas
Yayınlandığı Gazeteler

TAVAS BARIŞ 04.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/618929
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1-) 175.000 Lt. MOTORİN EURO DİZEL (Katkısız), 2-) 150.000 Lt. MOTORİN (Diğer) EURO DİZEL (Katkılı), 3-) 6.000 Lt. 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.12.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tavas Belediye Başkanlığı, Orta Mah. Cumhuriyet Myd. No:6/1 TAVAS / DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAVAS BELEDİYESİNİN HİZMET ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
TAVAS BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TAVAS BELEDİYESİNİN HİZMET ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/618929

1-İdarenin
a) Adresi : ORTA MAHALLE CUMHURİYET MEYDANI 6/1 20500 TAVAS/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 0.258.613.1020 - 0.258.613.1503
c) Elektronik Posta Adresi : tavasbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-) 175.000 Lt. MOTORİN EURO DİZEL (Katkısız), 2-) 150.000 Lt. MOTORİN (Diğer) EURO DİZEL (Katkılı), 3-) 6.000 Lt. 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Denizli İli, Tavas İlçe Merkezinde veya en fazla 10 kilometrelik alan içerisindeki en az 1(bir) adet istasyondan araçlara dolum yapılacaktır. Ayrıca; İdare ihtiyaç duyduğu takdirde ihtiyaç miktarı malları YÜKLENİCİ'ye bildirecek, YÜKLENİCİ malı tanker aracı ile İDARE' nin aracının/araçlarının bulunduğu yere götürecektir. Yine haftada 2 kez (Pazartesi-Perşembe) günleri, İDARE'nin mahallelerindeki araçlar için akaryakıt ürünlerini YÜKLENİCİ tanker aracıyla götürecek, pompa teslimi akaryakıtları teslim edecektir.
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandığı tarihte başlar, 31.12.2019 tarihinde sona erer.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tavas Belediye Başkanlığı, Orta Mah. Cumhuriyet Myd. No:6/1 TAVAS / DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 26.12.2018 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif veren istekliler;
a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
İhaleye katılacak olan istekliler yukarda yer verilen (a) ve (b) bentlerinde sayılan yeterlilik belgelerinden kendilerine uygun olan belge ve /veya belgeleri teklif zarfında sunacaktır.
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "İstasyonlu Bayilik Belgesi”ni ihale teklif zarfında sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tavas Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tavas Belediye Başkanlığı, Orta Mah. Cumhuriyet Myd. No:6/1 TAVAS / DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR