TURGUTLU DEVLET HASTANESİ SAĞLIK TESİSİ YÖNETİCİLİĞİ

Tavan led armatürleri satın alınacaktır

TURGUTLU DEVLET HASTANESİ SAĞLIK TESİSİ YÖNETİCİLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978562
Şehir : Manisa / Turgutlu
Yayınlandığı Gazeteler

TURGUTLU MANŞET 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/162543
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ÇEDEP PROJESİ KAPSAMINDA 7 KALEM LED ARMATÜRLERİ ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.05.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Turgutlu Devlet Hastanesi Toplantı Salonu 1.Kat Subaşı Mah. Son Sokak No:18 Turgutlu-MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAVAN LED ARMATÜRLERİ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -TURGUTLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


ÇEDEP PROJESİ KAPSAMINDA TAVAN LED ARMATÜRLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/162543
1-İdarenin
a) Adresi : Subaşı Mah. Son Sk No:18 45400 TURGUTLU/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2363147232 - 2363147337
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@turgutludh.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇEDEP PROJESİ KAPSAMINDA 7 KALEM LED ARMATÜRLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TURGUTLU İLÇE DEVLET HASTANESİ-İlgili Deposu- Subaşı Mah. Son Sokak No:18 Turgutlu/MANİSA
c) Teslim tarihi : Teslim tarihi sözleşme imzalanmasından itibaren 30 takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Turgutlu Devlet Hastanesi Toplantı Salonu 1.Kat Subaşı Mah. Son Sokak No:18 Turgutlu-MANİSA
b) Tarihi ve saati : 03.05.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Hizmet yeterlilik belgesi:
İstekli firma hizmet yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını (kriterini) ve varsa standardını açık olarak belirtmelidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler ihale kalemleri için teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, resim ve teknik şartnameye cevapları ile açıklamaları içeren dokümanları ihale işlem dosyasında sunacaklardır. Başka bir dilde sunulan kataloglar, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
b)İstekliler her bir kalem için 1(bir) adet numuneyi son teklif verme saatinden önce ihale teklif zarfı ile birlikte vereceklerdir. Numuneler firma adını açıkça belirten, malzemelerin ihale sıra numarası ve adını gösteren dizi pusulası ile birlikte ve her bir numunenin üzerinde firma adı, kalem numarası, malzeme adı yazılı etiketlenmiş olarak teslim edilecektir. Bu şekilde teslim edilemeyen numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Numune verilmeyen kalemler için katalog teklif ile birlikte sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Turgutlu Devlet Hastanesi Satınalma Birimi Zemin Kat Subaşı Mah. Son Sokak No:18 Turgutlu-MANİSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Turgutlu Devlet Hastanesi Satınalma Birimi Zemin Kat Subaşı Mah. Son Sokak No:18 Turgutlu-MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR