İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Tasnif dışı bağlantı hizmet alım işi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00476754
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 11.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/469264
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 ay süreli (01 Ocak-31 Aralık 2017) Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bağlısı Birlikler Arası Tasnif Dışı Bağlantı Tesisi İletişim Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Sahil Güvenlik Komutanlığı Devlet Mah. Merasim Sok. Nu:10 Bakanlıklar ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sahil Güvenlik Komutanlığı Ek Hizmet Binası İhale Komisyonu Başkanlığı Karanfil Sok. Nu:64 Bakanlıklar/Ankara
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KARARGAH DESTEK KITALAR KOMUTANLIĞI

2017 YILI (01 OCAK-31 ARALIK 2017) İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VE BAĞLISI BİRLİKLER ARASI TASNİF DIŞI BAĞLANTI TESİSİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/469264

1-İdarenin

a) Adresi

:

DEVLET MAHALLESI DİKMEN CADDESİ MERASIM SOK 10 06100 BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3124175050 - 3124172845

c) Elektronik Posta Adresi

:

satalkom@sgk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

12 ay süreli (01 Ocak-31 Aralık 2017) Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bağlısı Birlikler Arası Tasnif Dışı Bağlantı Tesisi İletişim Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Sahil Güvenlik Komutanlığı Devlet Mah. Merasim Sok. Nu:10 Bakanlıklar ANKARA

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ek Hizmet Binası İhale Komisyonu Başkanlığı Karanfil Sok. Nu:64 Bakanlıklar/Ankara

b) Tarihi ve saati

:

09.12.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Yüklenici, ISP genel iznine sahip olduğununa dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) alacağı onaylı belgeyi teklif mektubu ile birlikte sunacaktır.

ı) Yüklenici,bağlantı listesinde yer alan hizmetleri sağlamaya yetkili olduğununa dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan alacağı onaylı belge olan “Altyapı İşletmeciliği Hizmeti Yetkilendirme Belgesi”' ni teklif mektubu ile birlikte sunacaktır.

i) Yüklenici, en az 2 (iki) yıldır İnternet Servis Sağlayıcı (ISP) olarak çalışıyor olduğunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) alacağı onaylı belgeyi teklif mektubu ile birlikte sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü internet hizmeti sağlayıcı,dağıtım,pazarlama ve nakil işlemleri.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Ek Hizmet Binası İhale Komisyonu Başkanlığı Karanfil Sok. Nu:64 Bakanlıklar/Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sahil Güvenlik Komutanlığı Ek Hizmet Binası İhale Komisyonu Başkanlığı Karanfil Sok. Nu:64 Bakanlıklar/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR