DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Taşıt tanımalı otomasyon sistemi ile akaryakıt satın alınacaktır

DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01010273
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR SÖZ 12.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/262892
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
36.000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 oktan) 72.000 Lt Motorin ( Euro Diesel Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Diyarbakır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Zemin Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞIT TANIMALI OTOMASYON SİSTEMİ İLE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE EURO DİESEL MOTORİN SATIN ALINMASI

YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI DİYARBAKIR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI


Taşıt Tanımalı Otomasyon Sistemi ile 95 oktan Kurşunsuz Benzin ve Euro Diesel Motorin satın alınması mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/262892

1-İdarenin
a) Adı : YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI DİYARBAKIR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Aziziye Mah. Elazığ Yolu 3.Km 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122624700 - 4122625136
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Taşıt Tanımalı Otomasyon Sistemi ile 95 oktan Kurşunsuz Benzin ve Euro Diesel Motorin satın alınması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 36.000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 oktan) 72.000 Lt Motorin ( Euro Diesel
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : : İdareye ait araçların 12 (oniki) ay süre ile, Diyarbakır İl sınırları dahilinde ve Diyarbakır İli dışında yapacakları seyahatlerde yüklenicinin, kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketi bayilerine ait istasyonlardan taşıt tanıma sistemi ile veya fiş karşılığında, araçlara ihtiyacı doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir
ç) Süresi/teslim tarihi : . İdareye ait araçların 12 (oniki) ay süre ile, Diyarbakır İl sınırları dahilinde ve Diyarbakır İli dışında yapacakları seyahatlerde yüklenicinin, kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketi bayilerine ait istasyonlardan taşıt tanıma sistemi ile veya fiş karşılığında, araçlara ihtiyacı doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalandığı Tarihten İtibaren


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.07.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Zemin Kat Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Bayisi olduğu kuruluş ile yapmış olduğu ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu bayilik sözleşmesinin aslı veya noter onaylı suretini,
2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Bayisi olduğu kuruluş tarafından verilen, Akaryakıt ürünleri satmaya yetkili olduğuna dair Bayilik durumu hakkındaki yazıyı,
3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Lisansının aslı veya noter onaylı suretini,
4) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Sözleşme süresince idarenin hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını, her ilde en az 1 (bir) adet Taşıt Tanımalı Otomasyon Sistemine sahip akaryakıt istasyonlarından karşılayabileceğine dair bağlı bulunduğu dağıtım şirketince imzalanmış belgeyi ve bayilerin listesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş olan her türlü Akaryakıt Alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR