TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıt tanıma sistemi ile benzin ve motorin alınacaktır

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00946739
Şehir : İzmir / Karşıyaka
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 15.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EGE TELGRAF 15.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/64268
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Otomatik Yakıt Alma Sistemi (Taşıt tanıma sistemi) ile 200 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 22.000 Litre Motorin (Diğer) mal alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım ve Orman Bakanlığı, 4.Bölge Müdürlüğü, İzmir Şube Müdürlüğü 1743 Sokak No: 29 Karşıyaka/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE 200 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE 22000 LİTRE MOTORİN DİĞER MAL ALIMI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Tarım ve Orman Bakanlığı, IV Bölge Müdürlüğü, İzmir Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan resmi araçlara ve diğer cihazlara Taşıt tanıma sistemi ile, 200 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 22000 Litre Motorin diğer mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/64268
1-İdarenin
a) Adresi : 1743 Sokak No:29 KARŞIYAKA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323698006 - 2323696484
c) Elektronik Posta Adresi : izmir@ormansu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Otomatik Yakıt Alma Sistemi (Taşıt tanıma sistemi) ile 200 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 22.000 Litre Motorin (Diğer) mal alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Türkiye sınırları dahilinde Yüklenicinin Ticaret Ünvanı altında işlettiği Otomatik yakıt alma sistemine sahip akaryakıt istasyonları ile Bayilik verdiği Otomatik yakıt alma sistemine sahip akaryakıt istasyonları veya anlaşma sağladığı Otomatik yakıt alma sistemine sahip akaryakıt istasyonlarında, İdarenin ihtiyacına göre ve partiler halinde İdare tarafından onaylanarak Yükleniciye verilen Taşıt listesinde yer alan ve Yüklenici tarafından Taşıt Tanıma Sistemi takılan taşıtlara taşıt şoförleri gözetiminde pompa teslimi yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 günlük süreyi kapsayacaktır. Akaryakıt alımı ve ikmali günlük, haftalık, aylık olarak peyderpey yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı, 4.Bölge Müdürlüğü, İzmir Şube Müdürlüğü 1743 Sokak No: 29 Karşıyaka/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 28.02.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olması halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İsteklinin Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren Lisans Belgesi
İsteklinin Bayii olması halinde iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş İstasyonlu Bayilik Lisansı belgesi
İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise, bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik Sözleşmesinin aslı veya noter onaylı örneği sunulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı, 4.Bölge Müdürlüğü, İzmir Şube Müdürlüğü 1743 Sokak No: 29 Karşıyaka/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı, 4.Bölge Müdürlüğü, İzmir Şube Müdürlüğü 1743 Sokak No: 29 Karşıyaka/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR