BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt ürünleri satın alınacaktır

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049009
Şehir : İstanbul / Başakşehir
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 11.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/437313
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Taşıt tanıma sistemi ile 4.000Lt. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, 400.000Lt. Motorin ve 100.000Lt. Motorin (Diğer) Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Yüklenici Tarafından Listelenecek Türkiye Genelinde Taşıt Tanıma Sistemine Dahil Akaryakıt İstasyonları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İhale Toplantı Salonu (Başak Mh. 5.Etap 1.Ks. Akşemsettin Cd. No:3 Başakşehir / İSTANBUL)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/437313

1-İdarenin
a) Adresi : Başak Mh. 5.Etap 1.Ks. Akşemsettin Cd. No:3 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126226000 - 2126925593
c) Elektronik Posta Adresi : belediye@basaksehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Taşıt tanıma sistemi ile 4.000Lt. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, 400.000Lt. Motorin ve 100.000Lt. Motorin (Diğer) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yüklenici Tarafından Listelenecek Türkiye Genelinde Taşıt Tanıma Sistemine Dahil Akaryakıt İstasyonları
c) Teslim tarihi : 15/10/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında Taşıt Tanıma Sisteminde kayıtlı veya idare tarafından talep fişleri ile talep edilecek akaryakıt ürün miktarları 7/24 esaslı olarak Yüklenici tarafından tedarik edilmek zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İhale Toplantı Salonu (Başak Mh. 5.Etap 1.Ks. Akşemsettin Cd. No:3 Başakşehir / İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 04.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
_ İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif Sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
_ İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise, Teklif Sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif Sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğunu gösteren Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
_ İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Sözleşmesi,
_ İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve İzin Belgesi
_ Başakşehir İlçe sınırları içerisinde en az 2(İki) tane Taşıt Tanıma Sistemine dahil akaryakıt istasyonu bulunduğuna dair belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel Sektörde yapılmış AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI işine ait olmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Başak Mh. 5.Etap 1.Ks. Akşemsettin Cd. No:3 Başakşehir / İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR