TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt satın alınacaktır

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01139469
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 27.02.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/94071
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yaklaşık 1500 litre kurşunsuz benzin 95 oktan, 40000 litre motorin (diğer) (miktarlar tahmini olup miktarlarda artış/azalış olabilir) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.03.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.K.G.M Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yukarı Dikmen Mah. 648. Cadde No:53 E Blok Çankaya 06550 ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ


2020 Yılı İçin Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/94071

1-İdarenin
a) Adresi : YUKARI DİKMEN MAH. 648. CAD. NO: 53 E BLOK 06550 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125512203 - 3124631247
c) Elektronik Posta Adresi : bilgiedinme@tkgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 1500 litre kurşunsuz benzin 95 oktan, 40000 litre motorin (diğer) (miktarlar tahmini olup miktarlarda artış/azalış olabilir)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Genel Müdürlüğümüz ve bağlı taşra teşkilatı ile İşletme Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan, Kurumumuza ait ve/veya kiralık araçlara, isteklinin bağlı olduğu taşıt tanıma sistemine dahil tüm akaryakıt istasyonlarından akaryakıt temin edilecektir. Akaryakıt temin edilecek olan araçlarımızdan (resmi veya kiralık) 25 (-/+ 5)adet araca, her türlü masrafı yükleniciye ait olmak üzere taşıt tanıma cihazı takılarak taşıt tanıma sistemi ile, taşıt tanıma cihazı takılmayan diğer araçlara da veresiye teslim fişi ile akaryakıt sağlanacaktır. yer
c) Teslim tarihi : 07.05.2020 (Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1 (bir) gün içerisinde işe başlanır.)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.K.G.M Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yukarı Dikmen Mah. 648. Cadde No:53 E Blok Çankaya 06550 ANKARA
b) Tarihi ve saati : 17.03.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan bayilik lisans belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini, ayrıca bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alınan, geçerlilik süresini yitirmemiş, teklif sahibinin mezkur dağıtım kuruluşunun bayisi olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tastikli suretini verecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.K.G.M Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yukarı Dikmen Mah. 648. Cadde No:53 E Blok Çankaya 06550 ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Akaryakıt istasyonlarında araçlara, araca uygun olamayan türde akaryakıt doldurulmasından dolayı ortaya çıkacak arızalardan ve bunların tazmininden yüklenici sorumludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR